آیدانیتو فضای هوشمند مشاوره و آموزش کسری خدمت ، مشاوره و آموزش روش های دریافت کسر خدمت ، کم کردن زمان خدمت سربازی و شرایط آن ، آموزش راه های معافیت و کاهش زمان خدمت سربازی ، چگونگی دریافت معافیت و کاهش خدمت ، شرایط و ویژگی های کاهش خدمت سربازی