روزای خوب و بد برای همه هست

مهمه که تو روزای بد یکی حواسش به ما باشه

آیدانیتو همیشه با ماست