آیدانیتو فضای هوشمند مشاوره و آموزش درباره ناتوانی جنسی ، این اختلال شامل چه موارد و نشانه هایی می شوند ، راه ها و روش های درمان این بیماری در سایت ایدانیتو ، ناتوانی جنسی به چه مشکلاتی در فرد گفته می شود ، آیا فردی که به این اختلال دچار است بازهم می تواند رابطه جنسی با حنس مخاف خود برقرار کند