ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی کامپیوتر- شبکه و رایانش سراسری 98

در مقالات قبلی در مورد رشته مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه و رایانش سراسری 98 به طور مفصل صحبت کردیم و معرفی این رشته و همچنین بازار کار در این گرایش ها و مشاغل مربوط به این رشته موارد مورد بحث مقالات پیشین بوده است. اکنون به ظرفیت دکتری مهندسی کامپیوتر-شبکه و رایانش 98 و دانشگاه های پذیرنده میپردازیم.

ظرفیت پذیرش دکتری کامپیوتر-شبکه و رایانش 

داوطلبان دکتری مهندسی کامپیوتر-شبکه و رایانش با دانستن ظرفیت دانشگاه ها میتوانند انتخاب بهتری در مورد دانشگاه داشته باشند. در جدول زیر میتوانید نام دانشگاه و تعداد ظرفیت های دکتری مهندسی کامپیوتر در رشته شبکه و رایانش را مشاهده کنید.  

دوره نام دانشگاه رشته گرایش ظرفیت
بورس اعزام به خارج دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسی کامپیوتر شبکه های کامپیوتری 2
بورس اعزام به خارج مجتمع آموزش عالي گناباد مهندسی کامپیوتر شبکه های کامپیوتری 1
بورس اعزام به خارج دانشگاه اروميه مهندسی کامپیوتر رایانش امن 2
روزانه دانشگاه ارومیه مهندسی کامپیوتر شبکه های کامپیوتری 2
روزانه دانشگاه اصفهان مهندسی کامپیوتر شبکه های کامپیوتری 2
روزانه دانشگاه تهران مهندسی کامپیوتر شبکه های کامپیوتری 3
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران مهندسی کامپیوتر شبکه های کامپیوتری 4
روزانه دانشگاه صنعتی شیراز مهندسی کامپیوتر شبکه های کامپیوتری 4
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران مهندسی کامپیوتر شبکه های کامپیوتری 3
روزانه دانشگاه اصفهان مهندسی کامپیوتر رایانش امن 3
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران مهندسی کامپیوتر رایانش امن 1
نوبت دوم دانشگاه ارومیه مهندسی کامپیوتر شبکه های کامپیوتری 1
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شیراز مهندسی کامپیوتر شبکه های کامپیوتری 2
پردیس خود گردان دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران مهندسی کامپیوتر شبکه های کامپیوتری 3

بر اساس ظرفیت های محدود در دانشگاه سراسری در رشته مهندسی کامپیوتر-شبکه و رایانش که در مقطع دکتری وجود دارد رقابت در این رشته بسیار زیاد است و اما این موضوع که این گرایش به تازگی وارد مجموعه گرایش های مهندسی کامپیوتر شده است داوطلبان کم تری در مقایسه با سایر گرایش های رشته مهندسی کامپیوتر راغب به تحصیل در این رشته هستند و دلیل این امر میتواند شناخت کمتر بر روی این گرایش باشد ،همانطور که قبلا گفته شد رشته شبکه در مقطع دکتری از گرایش های رشته فناوری اطلاعات به رشته مهندسی کامپیوتر انتقال یافته است ، و اما در مورد رشته مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن بهتر است بدانید که این رشته در سال 92 برای زیر مجموعه کامپیوتر در نظر گرفته شد. در مقالات قبلی میتوانید به طور کامل در مورد این گرایش جدید توضیح داده ایم.

بورس اعزام به کشور توسط سه دانشگاه در رشته مهندسی کامپیوتر-شبکه و رایانش 97 انجام شد:

  •  طبق جدول ظرفیت های رشته مهندسی کامپیوتر – شبکه و رایانش دانشگاه سراسری بورس اعزام به کشور در رشته ی مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه کامپیوتر توسط دو دانشگاه صنعتی شاهرود مجتمع آموزش عالی گناباد به ظرفیت 3 دانشجو انجام میپذیرد.

 

  •  طبق جدول ظرفیت های رشته مهندسی کامپیوتر – شبکه و رایانش دانشگاه سراسری ، بورس اعزام به کشور در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن توسط دانشگاه ارومیه با ظرفیت 2 دانشجو انجام میپذیرد.

 

  •  طبق جدول ظرفیت های رشته مهندسی کامپیوتر – شبکه و رایانش دانشگاه سراسری، 33 ظرفیت در دانشگاه سراسری برای دکتری مهندسی کامپیوتر–شبکه و رایانش وجود دارد، که در دوره های روزانه، نوبت دوم و پردیس خود گردان و همچنین بورس اعزام به خارج ارائه میشوند.

 

  •  طبق جدول ظرفیت های رشته مهندسی کامپیوتر – شبکه و رایانش دانشگاه سراسری 97 که مشاهده میکنید بیشترین ظرفیت مهندسی کامپیوتر-شبکه و رایانش در دانشگاه های امیرکبیر تهران و دانشگاه صنعتی شیراز میباشد.

 

  •  طبق جدول ظرفیت های رشته مهندسی کامپیوتر–شبکه و رایانش دانشگاه سراسری 97 که مشاهده میکنید بیشترین ظرفیت مهندسی کامپیوتر-رایانش امن در دانشگاه اصفهان با ظرفیت 3 دانشجو در نظر گرفته شده است.

در این مقاله به بررسی ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی کامپیوتر-شبکه و رایانش سراسری 98 پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله انتخاب رشته دکتری مهندسی کامپیوتر بزنید. 
اگر سوالی در زمینه ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی کامپیوتر-شبکه و رایانش سراسری 98 ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.