آیدانیتو فضای هوشمند مشاوره و آموزش هوش هیجانی ، هر آنچه میخواهید در مورد هوش هیجانی در مدیریت بدانید به اینجا بیایید ، بهترین مشاوره و آموزش در خصوص هوش هیجانی و رشد توسعه ی فردی که اینجا در اختیارتان گذاشته ایم ، مرجع مشاوره و آموزش هوش هیجانی که در مهارت های ارتباطی موثر است ، هوش هیجانی ،