#

تکمیل ظرفیت غیرانتفاعی هنر

تکمیل ظرفیت غیرانتفاعی هنر تکمیل ظرفیت از مراحلی است که بعد از ثبت نام داوطلبان پذیرفته شده انجام می شود تا ظرفیت های خالی که برای رشته های هنر و سا...

ادامه مطلب