کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری کنکور سراسری 99

رشته هوشبری از شاخه های پیراپزشکی است. در چند سال اخیر، مخاطبان این رشته افزایش پیدا کرده است. برای قبولی در رشته ی هوشبری، داشتن اطلاعات در مورد کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری کنکور سراسری 99 و هم چنین برنامه ریزی برای کنکور 99 می تواند کمک بسیاری به داوطلبان این رشته نماید. در این رشته اصول جدید، روش ها و وسایل مراقبت از بیمار بیهوش در اتاق عمل، نحوه مراقبت از بیماران در مراحل بیهوشی آموزش داده می شود. جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر، دانشجویان می توانند در رشته های دیگری مانند پرستاری، آناتومی، فیزیولوژی و … تحصیل خود را ادامه دهند و حتی میتوانند از طریق پرستاری بدون کنکور هم وارد دانشگاه شوند. در این مقاله قصد داریم کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری سراسری 99 را مورد بررسی قرار دهیم.

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی شیراز- روزانه – منطقه 2- سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی %75
عربی %74
معارف %62
زبان  %45
زمین شناسی 1%
ریاضیات %23
زیست شناسی %44
فیزیک %25
شیمی %32
رتبه در منطقه 7746
رتبه کشوری 16468

کارنامه و رتبه قبولی رشته (هوشبری دانشگاه دولتی شیراز – روزانه – منطقه 3- سال 96-95)

نام درس درصد
ادبیات فارسی %64
عربی %46
معارف %66
زبان %36
زمین شناسی 2%
ریاضی %36
زیست شناسی %45
فیزیک %45
شیمی %26
رتبه در منطقه 3604
رتبه کشوری 16943

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه شهید بهشتی – روزانه – منطقه 2 – سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی %65
عربی %83
معارف %84
زبان %25
زمین شناسی 0%
ریاضیات %45
زیست شناسی %38
فیزیک %40
شیمی %12
رتبه در منطقه 5871
رتبه کشوری 12403


کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دولتی دانشگاه شهید بهشتی – روزانه – منطقه 1- سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی %78
عربی %73
معارف %90
زبان %78
زمین شناسی %2
ریاضیات %28
زیست شناسی %53
فیزیک %35
شیمی %42
رتبه در منطقه 1263
رتبه کشوری 6638


کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی شهید بهشتی تهران – روزانه – منطقه 3 – سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی %46
عربی %60
معارف %59
زبان %47
زمین شناسی %3
ریاضیات %34
زیست شناسی %42
فیزیک %38
شیمی %32
رتبه در منطقه 35556
رتبه کشوری 16740


کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ایران – روزانه – منطقه 1 سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی %67
عربی %77
معارف %74
زبان %25
زمین شناسی %23
ریاضیات %43
زیست شناسی %53
فیزیک %29
شیمی %22
رتبه در منطقه 2708
رتبه کشوری 8573


کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ایران – روزانه – منطقه 2– سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی %72
عربی %68
معارف %79
زبان %40
زمین شناسی %1
ریاضیات %34
زیست شناسی %57
فیزیک %29
شیمی %30
رتبه در منطقه 5387
رتبه کشوری 11336


کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی قزوین– روزانه – منطقه 2 – سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی %56
عربی %66
معارف %61
زبان %44
زمین شناسی 2%
ریاضیات %46
زیست شناسی %29
فیزیک %34
شیمی %37
رتبه در منطقه 8985
رتبه کشوری 19149


کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی قزوین – روزانه – منطقه 3– سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی %54
عربی %63
معارف %82
زبان %16
زمین شناسی 1%
ریاضیات %32
زیست شناسی %47
فیزیک %42
شیمی %40
رتبه در منطقه 2586
رتبه کشوری 12671


کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی تبریز – روزانه – منطقه 2– سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی %56
عربی %44
معارف %80
زبان %67
زمین شناسی 2%
ریاضیات %39
زیست شناسی %37
فیزیک %30
شیمی %28
رتبه در منطقه 7298
رتبه کشوری 15469


کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی تبریز – روزانه – منطقه 1 – سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی %74
عربی %59
معارف %66
زبان %53
زمین شناسی %2
ریاضیات %31
زیست شناسی %45
فیزیک %33
شیمی %34
رتبه در منطقه 4387
رتبه کشوری 14349


کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی همدان – روزانه – منطقه 3– سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی %40
عربی %12
معارف %68
زبان %26
زمین شناسی 1%
ریاضیات %13
زیست شناسی %21
فیزیک %42
شیمی %18
رتبه در منطقه 1328
رتبه کشوری 50417


کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی همدان – روزانه – منطقه 2– سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی %23
عربی %19
معارف %37
زبان %43
زمین شناسی 1%
ریاضیات %49
زیست شناسی %24
فیزیک %52
شیمی %22
رتبه در منطقه 13872
رتبه کشوری 29888


کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی کاشان – روزانه – منطقه 1– سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی %58
عربی %55
معارف %82
زبان %6
زمین شناسی %2
ریاضیات %20
زیست شناسی %47
فیزیک %16
شیمی %28
رتبه در منطقه 6976
رتبه کشوری 24073


کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی کاشان – روزانه – منطقه 2– سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی %54
عربی %58
معارف %63
زبان %22
زمین شناسی %0
ریاضیات %48
زیست شناسی %26
فیزیک %40
شیمی %26
رتبه در منطقه 11715
رتبه کشوری 25014


کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی قم – روزانه – منطقه 1– سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی %52
عربی %63
معارف %88
زبان %43
زمین شناسی %24
ریاضیات %45
زیست شناسی %42
فیزیک %28
شیمی %18
رتبه در منطقه 3758
رتبه کشوری 12231


کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی قم – روزانه – منطقه 2– سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی %30
عربی %51
معارف %62
زبان %19
زمین شناسی %5-
ریاضیات %27
زیست شناسی %29
فیزیک %45
شیمی %24
رتبه در منطقه 13977
رتبه کشوری 30125


کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی اصفهان – روزانه – منطقه 2– سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی %37
عربی %28
معارف %44
زبان %49
زمین شناسی 1%
ریاضیات %13
زیست شناسی %49
فیزیک %23
شیمی %24
رتبه در منطقه 15117
رتبه کشوری 32663


کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی اصفهان – روزانه – منطقه 1– سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی %66
عربی %64
معارف %51
زبان %53
زمین شناسی 1%
ریاضیات %26
زیست شناسی %35
فیزیک %22
شیمی %24
رتبه در منطقه 5680
رتبه کشوری 19129


کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی کرمانشاه – روزانه – منطقه 2– سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی %42
عربی %36
معارف %45
زبان %8
زمین شناسی %2
ریاضیات %54
زیست شناسی %38
فیزیک %54
شیمی %52
رتبه در منطقه 7438
رتبه کشوری 15759
در این مقاله به بررسی کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری کنکور سراسری 99 پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده رشته هوشبری کنکور سراسری بزنید. 
اگر سوالی در زمینه کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری کنکور سراسری 99 ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.