کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری کنکور سراسری ۹۷

نویسنده : زینب بابایی
۰۲ بهمن ۹۶ ۵۱ ۰

رشته هوشبری از شاخه های پیراپزشکی است. در چند سال اخیر، مخاطبان این رشته افزایش پیدا کرده است. برای قبولی در رشته ی هوشبری، داشتن اطلاعات در مورد کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری و هم چنین برنامه ریزی برای کنکور 97 می تواند کمک بسیاری به داوطلبان این رشته نماید.

در این رشته اصول جدید، روش ها و وسایل مراقبت از بیمار بیهوش در اتاق عمل، نحوه مراقبت از بیماران در مراحل بیهوشی آموزش داده می شود. جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر، دانشجویا می توانند در رشته های دیگری مانند پرستاری، آناتومی، فیزیولوژی و ... تحصیل خود را ادامه دهند. در این مقاله قصد داریم کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری برای چند دانشگاه سراسری را مورد بررسی قرار دهیم.

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی شیراز- روزانه منطقه 2- سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی%75
عربی%74
معارف%62
زبان %45
زمین شناسی1%
ریاضیات%23
زیست شناسی%44
فیزیک%25
شیمی%32
رتبه در منطقه7746
رتبه کشوری16468

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته (هوشبری دانشگاه دولتی شیراز روزانه منطقه 3- سال 96-95)

نام درسدرصد
ادبیات فارسی%64
عربی%46
معارف%66
زبان%36
زمین شناسی2%
ریاضی%36
زیست شناسی%45
فیزیک%45
شیمی%26
رتبه در منطقه3604
رتبه کشوری16943

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه شهید بهشتی روزانه منطقه 2 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی%65
عربی%83
معارف%84
زبان%25
زمین شناسی0%
ریاضیات%45
زیست شناسی%38
فیزیک%40
شیمی%12
رتبه در منطقه5871
رتبه کشوری12403

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دولتی دانشگاه شهید بهشتی روزانه منطقه 1- سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی%78
عربی%73
معارف%90
زبان%78
زمین شناسی%2
ریاضیات%28
زیست شناسی%53
فیزیک%35
شیمی%42
رتبه در منطقه1263
رتبه کشوری6638

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی شهید بهشتی تهران روزانه منطقه 3 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی%46
عربی%60
معارف%59
زبان%47
زمین شناسی%3
ریاضیات%34
زیست شناسی%42
فیزیک%38
شیمی%32
رتبه در منطقه35556
رتبه کشوری16740

 

کارنامه و رتبه قبولی  رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه منطقه 1 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی%67
عربی%77
معارف%74
زبان%25
زمین شناسی%23
ریاضیات%43
زیست شناسی%53
فیزیک%29
شیمی%22
رتبه در منطقه2708
رتبه کشوری8573

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه منطقه 2 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی%72
عربی%68
معارف%79
زبان%40
زمین شناسی%1
ریاضیات%34
زیست شناسی%57
فیزیک%29
شیمی%30
رتبه در منطقه5387
رتبه کشوری11336

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی قزوین روزانه منطقه 2 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی%56
عربی%66
معارف%61
زبان%44
زمین شناسی2%
ریاضیات%46
زیست شناسی%29
فیزیک%34
شیمی%37
رتبه در منطقه8985
رتبه کشوری19149

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی قزوین روزانه منطقه 3 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی%54
عربی%63
معارف%82
زبان%16
زمین شناسی1%
ریاضیات%32
زیست شناسی%47
فیزیک%42
شیمی%40
رتبه در منطقه2586
رتبه کشوری12671

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی تبریز روزانه منطقه 2 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی%56
عربی%44
معارف%80
زبان%67
زمین شناسی2%
ریاضیات%39
زیست شناسی%37
فیزیک%30
شیمی%28
رتبه در منطقه7298
رتبه کشوری15469

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی تبریز روزانه منطقه 1 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی%74
عربی%59
معارف%66
زبان%53
زمین شناسی%2
ریاضیات%31
زیست شناسی%45
فیزیک%33
شیمی%34
رتبه در منطقه4387
رتبه کشوری14349

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی همدان روزانه منطقه 3 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی%40
عربی%12
معارف%68
زبان%26
زمین شناسی1%
ریاضیات%13
زیست شناسی%21
فیزیک%42
شیمی%18
رتبه در منطقه1328
رتبه کشوری50417

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی همدان روزانه منطقه 2 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی%23
عربی%19
معارف%37
زبان%43
زمین شناسی1%
ریاضیات%49
زیست شناسی%24
فیزیک%52
شیمی%22
رتبه در منطقه13872
رتبه کشوری29888

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی کاشان روزانه منطقه 1 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی%58
عربی%55
معارف%82
زبان%6
زمین شناسی%2
ریاضیات%20
زیست شناسی%47
فیزیک%16
شیمی%28
رتبه در منطقه6976
رتبه کشوری24073

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی کاشان روزانه منطقه 2 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی%54
عربی%58
معارف%63
زبان%22
زمین شناسی%0
ریاضیات%48
زیست شناسی%26
فیزیک%40
شیمی%26
رتبه در منطقه11715
رتبه کشوری25014

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی قم روزانه منطقه 1 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی%52
عربی%63
معارف%88
زبان%43
زمین شناسی%24
ریاضیات%45
زیست شناسی%42
فیزیک%28
شیمی%18
رتبه در منطقه3758
رتبه کشوری12231

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی قم روزانه منطقه 2 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی%30
عربی%51
معارف%62
زبان%19
زمین شناسی%5-
ریاضیات%27
زیست شناسی%29
فیزیک%45
شیمی%24
رتبه در منطقه13977
رتبه کشوری30125

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی اصفهان روزانه منطقه 2 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی%37
عربی%28
معارف%44
زبان%49
زمین شناسی1%
ریاضیات%13
زیست شناسی%49
فیزیک%23
شیمی%24
رتبه در منطقه15117
رتبه کشوری32663

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی اصفهان روزانه منطقه 1 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی%66
عربی%64
معارف%51
زبان%53
زمین شناسی1%
ریاضیات%26
زیست شناسی%35
فیزیک%22
شیمی%24
رتبه در منطقه5680
رتبه کشوری19129

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی کرمانشاه روزانه منطقه 2 سال 96-95

نام درسدرصد
ادبیات فارسی%42
عربی%36
معارف%45
زبان%8
زمین شناسی%2
ریاضیات%54
زیست شناسی%38
فیزیک%54
شیمی%52
رتبه در منطقه7438
رتبه کشوری15759

 


4.7 از 5

دیدگاه خود را بنویسید


اولین دیدگاه را شما برای این مطلب ثبت کنید