آیدانیتو > ظرفیت پذیرش دکتری سراسری مهندسی شیمی 98
دکتری مهندسی شیمی

ظرفیت پذیرش دکتری سراسری مهندسی شیمی 98

ظرفیت پذیرش دکتری سراسری مهندسی شیمی 98

در دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری منتشر شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور در سال 96، در مرحله ی نخست ، ظرفیت پذیرش دانشگاه های سراسری ، در مجموع 280 نفر اعلام شد، که از این تعداد 195 نفر به صورت روزانه، 48 نفر به در نوبت دوم و 35 نفر از طریق پردیس خودگردان مورد پذیرش قرار می گرفتند. دانشگاه صنعتی اصفهان نیز یک نفر را با عنوان مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و کنترل و یک نفر را با عنوان مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند ، در قالب بورس اعزام به خارج پذیرش می نمود.

در مرحله ی تکمیل ظرفیت در مجموع 38 نفر مورد پذیرش قرار می گرفتند که از این تعداد ، 26 نفر به صورت روزانه ، 8 نفر نوبت دوم و 4 نفر در پردیس خودگردان پذیرفته شدند. شایان ذکر است که دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران 5 نفر و دانشگاه صنعتی سهند تبریز نیز 14 نفر را در تکمیل ظرفیت جذب نمود.

نام دانشگاهظرفیت پذیرش در نیمه اولظرفیت پذیرش در تکمیل ظرفیترشته / گرایشوضعیت
دانشگاه اراک10روزانه
دانشگاه اصفهان9روزانه
دانشگاه تبریز61روزانه
دانشگاه تربیت مدرس5روزانه
دانشگاه تهران7روزانه
دانشگاه خلیج فارس – بوشهر9روزانه
دانشگاه رازی- کرمانشاه111روزانه
دانشگاه سمنان11روزانه
دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان4روزانه
دانشگاه شهید باهنر – کرمان8روزانه
دانشگاه شیراز151روزانه
دانشگاه صنعتی اصفهان65روزانه
دانشگاه صنعتی امیر کبیر – تهران11روزانه
دانشگاه صنعتی امیر کبیر – تهران : محل تحصیل بندر ماه شهر1روزانه
دانشگاه صنعتی سهند – تبریز1814روزانه
دانشگاه صنعتی شریف – تهران8روزانه
دانشگاه صنعتی مالک اشتر1روزانه
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل8روزانه
دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران5روزانه
دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران1روزانه
دانشگاه فردوسی مشهد12روزانه
دانشگاه کاشان7روزانه
دانشگاه گیلان – رشت7روزانه
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران3روزانه
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران : پژوهش محور2روزانه
دانشگاه صنعت نفت3پدیده های انتقالروزانه
دانشگاه یاسوج5پیشرفتهروزانه
دانشگاه تهران2نانو فناوری مهندسی شیمیروزانه
دانشگاه اراک104نوبت دوم
دانشگاه تبریز4نوبت دوم
دانشگاه تربیت مدرس1نوبت دوم
دانشگاه تهران3نوبت دوم
دانشگاه سمنان4نوبت دوم
دانشگاه صنعتی اصفهان2نوبت دوم
دانشگاه صنعتی امیر کبیر – تهران : محل تحصیل بندر ماه شهر1نوبت دوم
دانشگاه صنعتی امیر کبیر – تهران33نوبت دوم
دانشگاه صنعتی مالک اشتر1نوبت دوم
دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران31نوبت دوم
دانشگاه فردوسی مشهد8نوبت دوم
دانشگاه کاشان4نوبت دوم
دانشگاه یاسوج3پیشرفتهنوبت دوم
دانشگاه تهران1مهندس شیمی – نانوفناورینوبت دوم
دانشگاه اصفهان5پردیس خودگردان
دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان4پردیس خودگردان
دانشگاه شیراز63پردیس خودگردان
دانشگاه صنعتی اصفهان6پردیس خودگردان
دانشگاه صنعتی امیر کبیر – تهران21پردیس خودگردان
دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران6پردیس خودگردان
دانشگاه کاشان4پردیس خودگردان
دانشگاه سمنان2فرآیندهای جداسازیپردیس خودگردان
دانشگاه صنعتی اصفهان1پذیرش با عنوان شبیه سازی و کنترلبورس اعزام به خارج
دانشگاه صنعتی اصفهان1پذیرش با عنوان طراحی فرآیندبورس اعزام به خارج

تکمیل ظرفیت دانشگاه سراسری

مطابق آمارهای اعلام شده در سال 96 ، دانشگاه های زیر در مرحله ی اولیه انتخاب رشته به صورت کامل تکمیل شده اند ولی با توجه به اینکه ممکن است نتایج حاصل از هر سال (در مبحث تکمیل ظرفیت) ، با سال قبل کاملاً متفاوت باشد ، بنابراین پیشنهاد می کنیم که صرفاً فقط به این نتایج اتکا نکنید و کمی هوشمندانه تر در مرحله ی تکمیل ظرفیت گام بردارید.

دانشگاه های تکمیل ظرفیت شده در دوره ی روزانه

دانشگاه اراکدانشگاه تربیت مدرسدانشگاه اصفهاندانشگاه تهران
دانشگاه خلیج فارس – بوشهردانشگاه سمناندانشگاه شهید باهنر – کرماندانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران
دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهداندانشگاه صنعتی امیرکبیر – بندرماه شهردانشگاه صنعتی مالک اشتردانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلدانشگاه علم و صنعت ایران – تهراندانشگاه فردوسی مشهددانشگاه کاشان
دانشگاه صنعت نفتدانشگاه یاسوجدانشگاه تهران

دانشگاه های تکمیل ظرفیت شده دوره ی نوبت دوم

دانشگاه تربیت مدرسدانشگاه سمناندانشگاه تهراندانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (بندر ماه شهر)دانشگاه صنعتی مالک اشتردانشگاه کاشاندانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه یاسوجدانشگاه تهراندانشگاه تبریز

دانشگاه های تکمیل ظرفیت شده پردیس خودگردان

دانشگاه اصفهاندانشگاه صنعتی اصفهاندانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهداندانشگاه علم و صنعت ایران – تهران
دانشگاه کاشاندانشگاه سمنان

 دانشگاه های تکمیل ظرفیت شده بورسیه خارج از کشور

دانشگاه صنعتی اصفهان : شبیه سازی و کنترلدانشگاه صنعتی اصفهان : طراحی فرآیند

به عبارتی در آزمون دکتری سراسری سال 96 رشته محل های زیر برای رشته مهندسی شیمی به تکمیل ظرفیت اقدام نمودند:

اسامی دانشگاه ها: اعلام نیاز به تکمیل ظرفیت برای دوره روزانه

دانشگاه تبریزدانشگاه رازی کرمانشاه
دانشگاه شیرازدانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران
دانشگاه صنعتی سهند – تبریزدانشگاه علم و صنعت ایران – تهران
دانشگاه گیلان – رشتپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

اسامی دانشگاه ها: اعلام نیاز به تکمیل ظرفیت برای دوره نوبت دوم

دانشگاه اراکدانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران
دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران

اسامی دانشگاه ها : اعلام نیاز به تکمیل ظرفیت برای بورسیه خارج از کشور

دانشگاه شیرازدانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

در نهایت بایستی بگوییم:

  • اگر در مورد رشته مهندسی شیمی اطلاعاتی دارید که  معتقدید راهنمای دوستانتان برای ادامه ی تحصیل در این رشته است
  • و یا اگر اطلاعات دقیق تری از ظرفیت پذیرش رشته مهندسی شیمی دارید

شما را به چالش ” سهیم شدن در تجارب همدیگر” در قسمت نظرات دعوت می کنیم . در این چالش از تجربه هایی که در مسیر تحصیل در رشته مهندسی شیمی داریم ، می گوییم و با این روش با اطلاعاتی جامع تر و البته چشمانی بازتر ، نسبت به انتخاب و یا ادامه ی مسیرمان اقدام می کنیم.
در این مقاله به بررسی ظرفیت پذیرش دکتری سراسری مهندسی شیمی 98 پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله انتخاب رشته دکتری مهندسی شیمی بزنید.
اگر سوالی در زمینه ظرفیت پذیرش دکتری سراسری مهندسی شیمی 98 ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *