ظرفیت پذیرش دکتری سراسری مهندسی شیمی 98

در دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری منتشر شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور در سال 96، در مرحله ی نخست ، ظرفیت پذیرش دانشگاه های سراسری ، در مجموع 280 نفر اعلام شد، که از این تعداد 195 نفر به صورت روزانه، 48 نفر به در نوبت دوم و 35 نفر از طریق پردیس خودگردان مورد پذیرش قرار می گرفتند. دانشگاه صنعتی اصفهان نیز یک نفر را با عنوان مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و کنترل و یک نفر را با عنوان مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند ، در قالب بورس اعزام به خارج پذیرش می نمود.

در مرحله ی تکمیل ظرفیت در مجموع 38 نفر مورد پذیرش قرار می گرفتند که از این تعداد ، 26 نفر به صورت روزانه ، 8 نفر نوبت دوم و 4 نفر در پردیس خودگردان پذیرفته شدند. شایان ذکر است که دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران 5 نفر و دانشگاه صنعتی سهند تبریز نیز 14 نفر را در تکمیل ظرفیت جذب نمود.

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش در نیمه اول ظرفیت پذیرش در تکمیل ظرفیت رشته / گرایش وضعیت
دانشگاه اراک 10 روزانه
دانشگاه اصفهان 9 روزانه
دانشگاه تبریز 6 1 روزانه
دانشگاه تربیت مدرس 5 روزانه
دانشگاه تهران 7 روزانه
دانشگاه خلیج فارس – بوشهر 9 روزانه
دانشگاه رازی- کرمانشاه 11 1 روزانه
دانشگاه سمنان 11 روزانه
دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 4 روزانه
دانشگاه شهید باهنر – کرمان 8 روزانه
دانشگاه شیراز 15 1 روزانه
دانشگاه صنعتی اصفهان 6 5 روزانه
دانشگاه صنعتی امیر کبیر – تهران 11 روزانه
دانشگاه صنعتی امیر کبیر – تهران : محل تحصیل بندر ماه شهر 1 روزانه
دانشگاه صنعتی سهند – تبریز 18 14 روزانه
دانشگاه صنعتی شریف – تهران 8 روزانه
دانشگاه صنعتی مالک اشتر 1 روزانه
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 8 روزانه
دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 5 روزانه
دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 1 روزانه
دانشگاه فردوسی مشهد 12 روزانه
دانشگاه کاشان 7 روزانه
دانشگاه گیلان – رشت 7 روزانه
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 3 روزانه
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران : پژوهش محور 2 روزانه
دانشگاه صنعت نفت 3 پدیده های انتقال روزانه
دانشگاه یاسوج 5 پیشرفته روزانه
دانشگاه تهران 2 نانو فناوری مهندسی شیمی روزانه
دانشگاه اراک 10 4 نوبت دوم
دانشگاه تبریز 4 نوبت دوم
دانشگاه تربیت مدرس 1 نوبت دوم
دانشگاه تهران 3 نوبت دوم
دانشگاه سمنان 4 نوبت دوم
دانشگاه صنعتی اصفهان 2 نوبت دوم
دانشگاه صنعتی امیر کبیر – تهران : محل تحصیل بندر ماه شهر 1 نوبت دوم
دانشگاه صنعتی امیر کبیر – تهران 3 3 نوبت دوم
دانشگاه صنعتی مالک اشتر 1 نوبت دوم
دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 3 1 نوبت دوم
دانشگاه فردوسی مشهد 8 نوبت دوم
دانشگاه کاشان 4 نوبت دوم
دانشگاه یاسوج 3 پیشرفته نوبت دوم
دانشگاه تهران 1 مهندس شیمی – نانوفناوری نوبت دوم
دانشگاه اصفهان 5 پردیس خودگردان
دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 4 پردیس خودگردان
دانشگاه شیراز 6 3 پردیس خودگردان
دانشگاه صنعتی اصفهان 6 پردیس خودگردان
دانشگاه صنعتی امیر کبیر – تهران 2 1 پردیس خودگردان
دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 6 پردیس خودگردان
دانشگاه کاشان 4 پردیس خودگردان
دانشگاه سمنان 2 فرآیندهای جداسازی پردیس خودگردان
دانشگاه صنعتی اصفهان 1 پذیرش با عنوان شبیه سازی و کنترل بورس اعزام به خارج
دانشگاه صنعتی اصفهان 1 پذیرش با عنوان طراحی فرآیند بورس اعزام به خارج

تکمیل ظرفیت دانشگاه سراسری

مطابق آمارهای اعلام شده در سال 96 ، دانشگاه های زیر در مرحله ی اولیه انتخاب رشته به صورت کامل تکمیل شده اند ولی با توجه به اینکه ممکن است نتایج حاصل از هر سال (در مبحث تکمیل ظرفیت) ، با سال قبل کاملاً متفاوت باشد ، بنابراین پیشنهاد می کنیم که صرفاً فقط به این نتایج اتکا نکنید و کمی هوشمندانه تر در مرحله ی تکمیل ظرفیت گام بردارید.

دانشگاه های تکمیل ظرفیت شده در دوره ی روزانه

دانشگاه اراک دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه اصفهان دانشگاه تهران
دانشگاه خلیج فارس – بوشهر دانشگاه سمنان دانشگاه شهید باهنر – کرمان دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران
دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان دانشگاه صنعتی امیرکبیر – بندرماه شهر دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه کاشان
دانشگاه صنعت نفت دانشگاه یاسوج دانشگاه تهران

دانشگاه های تکمیل ظرفیت شده دوره ی نوبت دوم

دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه سمنان دانشگاه تهران دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (بندر ماه شهر) دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانشگاه کاشان دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه یاسوج دانشگاه تهران دانشگاه تبریز

دانشگاه های تکمیل ظرفیت شده پردیس خودگردان

دانشگاه اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران
دانشگاه کاشان دانشگاه سمنان

 دانشگاه های تکمیل ظرفیت شده بورسیه خارج از کشور

دانشگاه صنعتی اصفهان : شبیه سازی و کنترل دانشگاه صنعتی اصفهان : طراحی فرآیند

به عبارتی در آزمون دکتری سراسری سال 96 رشته محل های زیر برای رشته مهندسی شیمی به تکمیل ظرفیت اقدام نمودند:

اسامی دانشگاه ها: اعلام نیاز به تکمیل ظرفیت برای دوره روزانه

دانشگاه تبریز دانشگاه رازی کرمانشاه
دانشگاه شیراز دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران
دانشگاه صنعتی سهند – تبریز دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران
دانشگاه گیلان – رشت پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

اسامی دانشگاه ها: اعلام نیاز به تکمیل ظرفیت برای دوره نوبت دوم

دانشگاه اراک دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران
دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران

اسامی دانشگاه ها : اعلام نیاز به تکمیل ظرفیت برای بورسیه خارج از کشور

دانشگاه شیراز دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

در نهایت بایستی بگوییم:

  • اگر در مورد رشته مهندسی شیمی اطلاعاتی دارید که  معتقدید راهنمای دوستانتان برای ادامه ی تحصیل در این رشته است
  • و یا اگر اطلاعات دقیق تری از ظرفیت پذیرش رشته مهندسی شیمی دارید

بیشترین ظرفیت پذیرش دکتری رشته مهندسی شیمی توسط دانشگاه صنعتی سهند تبریز اعلام شده است

شما را به چالش ” سهیم شدن در تجارب همدیگر” در قسمت نظرات دعوت می کنیم . در این چالش از تجربه هایی که در مسیر تحصیل در رشته مهندسی شیمی داریم ، می گوییم و با این روش با اطلاعاتی جامع تر و البته چشمانی بازتر ، نسبت به انتخاب و یا ادامه ی مسیرمان اقدام می کنیم.
در این مقاله به بررسی ظرفیت پذیرش دکتری سراسری مهندسی شیمی 98 پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله انتخاب رشته دکتری مهندسی شیمی بزنید.
اگر سوالی در زمینه ظرفیت پذیرش دکتری سراسری مهندسی شیمی 98 ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.