آیدانیتو فضای هوشمند مشاوره و آموزش کارشناسی ارشد ، گرایش های مهندسی معماری کشتی ، گرایش کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی ، گرایشهای رشته مهندسی معماری کشتی ، معرفی گرایش های مهندسی معماری کشتی ، بهترین گرایش مهندسی معماری کشتی ، گرایشهای کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری کشتی ، گرایش هاي ارشد مهندسی معماری کشتی