آیدانیتو فضای هوشمند آموزش و مشاوره دکتری ، نحوه مصاحبه دکتری رشته مهندسی مکانیک-سیستم اطلاعات جغرافیایی ، زمان مصاحبه دکتری مهندسی مکانیک-سیستم اطلاعات جغرافیایی ، مصاحبه دکتری آزاد مهندسی مکانیک-سیستم اطلاعات جغرافیایی ، مصاحبه دکتری سراسری مهندسی مکانیک-سیستم اطلاعات جغرافیایی