آیدانیتو فضای هوشمند آموزش و مشاوره دکتری ، نحوه مصاحبه دکتری رشته مهندسی عمران-حمل ونقل ، زمان مصاحبه دکتری مهندسی عمران-حمل ونقل ، مصاحبه دکتری آزاد مهندسی عمران-حمل ونقل ، مصاحبه دکتری سراسری مهندسی عمران-حمل ونقل ، زمان اعلام نتایج مصاحبه دکتری سراسری مهندسی عمران-حمل ونقل