گرایش های دکتری زیست شناسی

رشته زیست شناسی یکی از رشته های گروه علوم پایه است که در مقطع دکتری به سه شاخه اصلی، گیاهی، جانوری و سلولی مولکولی تبدیل می شود. در مقطع دکتری، گرایش های دکتری زیست شناسی هر یک به یک رشته تبدیل شده اند و با عنوان رشته ارائه شده اند. شاید یکی از دلایل تبدیل گرایش های دکتری زیست شناسی به رشته نگاه تخصصی و متخصصی شدن در هر گرایش می باشند. در ادامه به معرفی گرایش های دکتری زیست شناسی می پردازیم.

گرایش های دکتری زیست شناسی جانوری

گرایش های دکتری زیست شناسی جانوری شامل فیزیولوژی، بیوسیستماتیک و سلولی و تکوینی می باشد که البته در مقطع دکتری هر کدارم از عناوین فوق به عنوان رشته ارائه شده اند.

فیزیولوژی جانوری

پذیرش دانشجو دکتری فیزیولوژی جانوری با هدف تأمین نیرو مراکز تحقیقاتی و هیئت علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها صورت می گیرد. در دکتری فیزیولوژی جانوری هدف شناسایی ساختار و عملکرد اجزای مختلف یک جانور است. همچنین ارتباط این اجزای یک جاندار و چگونگی رفتار طبیعی جانوران مورد بررسی قرار می گیرد.

بیوسیستماتیک جانوری

وقتی درباره جانوران به مطالعه می پردازیم، پی می بریم که هر جاندار ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد اما دارای شباهت هایی با سایرین نیز هست. بنابراین می توان از روی همین ویژگی ها، جانداران دسته بندی و رده بندی کرد. علم بیوسیستماتیک استفاده از پژوهش های نوین آزمایشگاهی و محیطی به جانداران را شناسایی، رده بندی و روابط خویشاوندی جانوران را شناسایی و بررسی می کنند. همچنین به صورت کشف یک جانور جدید بعد از شناسایی روابط خویشاوندی و رده بندی آن، نام مناسبی را برای جانور انتخاب می کند.

زیست شناسی جانوری سلولی و تکوینی

یکی دیگر از گرایش های دکتری زیست شناسی جانوری ، گرایش سلولی و تکوینی است. این رشته با کد 2225 در گروه علوم پایه قرار گرفته است. این علم، علم تکامل جنینی است. نحوه رشد و تکوین جانداران مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. نتایج مطالعات زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی در لقاح مصنوعی و درمان ناباروری ها مورد استفاده قرار می گیرد.

گرایش های دکتری زیست شناسی سلولی مولکولی

ویژگی های جانوران در هر گونه، توسط ژن ها از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. بنابراین اگر بخواهیم نحوه انتقال ویژگی ها و رفتارها را بررسی کنیم، لازم است، ژنتیک DNA ,RNA و پروتئینی ها را بشناسیم و نحوه علمکرد آن ها را بررسی کنیم. در این رشته دروس میکروبیولوژی، ژنتیک، ساختار DNA و همانند سازی و بیان ژن و ترجمه ژن های یوکاریوت کلاس 1 و 2 و 3 مورد مطالعه قرار می گیرد.

گرایش های دکتری زیست شناسی گیاهی

همان طور که گفتیم زیست شناسی، سه شاخه اصلی تقسیم می شود. یکی از این شاخه ها، زیست شناسی گیاهی است. زیست شناسی گیاهی نیز به مانند جانوری به سه گرایش تقسیم می شود. گرایش های دکتری زیست شناسی گیاهی عبارتند از ، فیزیولوژی، سیستماتیک و بوم شناسی، سلولی و تکوینی.

تفاوتی بین گرایش های دکتری زیست شناسی جانوری و گیاهی وجود ندارد. تنها تفاوت بر گروه زیستی جانداران مورد بررسی است. در زیست شناسی گیاهی، پژوهش ها و مطالعات پیرامون گیاهان و پوشش گیاهی است اما در زیست جانوری بررسی پیرامون جانوران صورت می گیرد.

اگر سؤالی در خصوص گرایش های دکتری زیست شناسی دارید می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.