رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی

رشته ی علوم آزمایشگاهی به دلیل اینکه در کاهش هزینه های بهداشت و درمان مؤثر است، در سالهای اخیر، مخاطبان بسیاری پیدا کرده است، رشته ی علوم آزمایشگاهی پیشگیری، پی گیری، تشخیص و درمان بیماری را شامل می شود. این رشته در مقاطع کاردانی و کارشناسی ارائه می شود و برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر داوطلبان می توانند گرایش های مختلف این رشته را انتخاب نمایند. از آخرین رتبه قبولی پرستاری آزاد اطلاع دارید؟

با بررسی رتبه و کارنامه قبولی داوطلبان سال های گذشته در رشته علوم آزمایشگاهی بهترین تخمین رتبه و در نتیجه انتخاب رشته را تجربه کنید

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی تهران روزانه منطقه 1 سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 59%
عربی 56%
معارف 77%
زبان 59%
زمین شناسی 3%
ریاضیات 59%
زیست شناسی 51%
فیزیک 46%
شیمی 54%
رتبه در منطقه 1857
رتبه کشوری 5611

  کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی مشهد روزانه منطقه 1 سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 66%
عربی 67%
معارف 75%
زبان 65%
زمین شناسی 5%
ریاضیات 51%
زیست شناسی 45%
فیزیک 65%
شیمی 22%
رتبه در منطقه 2347
رتبه کشوری 7289

  کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی مشهد روزانه منطقه 3- سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 55%
عربی 62%
معارف 73%
زبان 45%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 40%
زیست شناسی 55%
فیزیک 15%
شیمی 43%
رتبه در منطقه 2716
رتبه کشوری 13312

  کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی همدان روزانه منطقه 2 سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 58%
عربی 74%
معارف 73%
زبان 52%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 46%
زیست شناسی 47%
فیزیک 34%
شیمی 42%
رتبه در منطقه 4760
رتبه کشوری 10007

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه همدان روزانه منطقه 3- سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 51%
عربی 42%
معارف 55%
زبان 25%
زمین شناسی 10%
ریاضیات 12%
زیست شناسی 25%
فیزیک 8%
شیمی 17%
رتبه در منطقه 8170
رتبه کشوری 33736

  کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی قزوین روزانه منطقه 2- سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 68%
عربی 49%
معارف 81%
زبان 42%
زمین شناسی 1%
ریاضیات 28%
زیست شناسی 51%
فیزیک 30%
شیمی 35%
رتبه در منطقه 5995
رتبه کشوری 12690

  کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی قزوین روزانه منطقه 3 سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 45%
عربی 18%
معارف 92%
زبان 18%
زمین شناسی 2%
ریاضیات 12%
زیست شناسی 28%
فیزیک 45%
شیمی 38%
رتبه در منطقه 5829
رتبه کشوری 25631

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی شیراز- روزانه منطقه 2- سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 45%
عربی 71%
معارف 59%
زبان 55%
زمین شناسی 1%
ریاضیات 63%
زیست شناسی 42%
فیزیک 67%
شیمی 39%
رتبه در منطقه 3634
رتبه کشوری 7625

کارنامه و رتبه قبولی رشته (علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی روزانه منطقه 1- سال 96-95)

نام درس درصد
ادبیات فارسی 64%
عربی 59%
معارف 62%
زبان 46%
زمین شناسی 2%
ریاضی 49%
زیست شناسی 58%
فیزیک 30%
شیمی 40%
رتبه در منطقه 2513
رتبه کشوری 7921

  کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی روزانه منطقه 2 سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 66%
عربی 55%
معارف 88%
زبان 61%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 47%
زیست شناسی 50%
فیزیک 41%
شیمی 34%
رتبه در منطقه 3762
رتبه کشوری 7880

  کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دولتی دانشگاه اصفهان روزانه منطقه 2- سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 70%
عربی 63%
معارف 64%
زبان 80%
زمین شناسی 14%
ریاضیات 33%
زیست شناسی 45%
فیزیک 58%
شیمی 33%
رتبه در منطقه 4040
رتبه کشوری 8670

  کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاه دانشگاه دولتی اصفهان روزانه منطقه 3 سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 56%
عربی 66%
معارف 52%
زبان 46%
زمین شناسی 10%
ریاضیات 45%
زیست شناسی 46%
فیزیک 60%
شیمی 39%
رتبه در منطقه 4157
رتبه کشوری 8732

  کارنامه و رتبه قبولی  رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی البرز روزانه منطقه 2 سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 67%
عربی 55%
معارف 74%
زبان 68%
زمین شناسی 16%
ریاضیات 43%
زیست شناسی 52%
فیزیک 31%
شیمی 22%
رتبه در منطقه 4577
رتبه کشوری 9631

  کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی البرز روزانه منطقه 3 سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 47%
عربی 61%
معارف 76%
زبان 62%
زمین شناسی 3%
ریاضیات 35%
زیست شناسی 36%
فیزیک 29%
شیمی 30%
رتبه در منطقه 4658
رتبه کشوری 21026

  کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه منطقه 1 سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 62%
عربی 55%
معارف 76%
زبان 47%
زمین شناسی 2%
ریاضیات 46%
زیست شناسی 52%
فیزیک 20%
شیمی 49%
رتبه در منطقه 2985
رتبه کشوری 9525

  کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی ایران روزانه منطقه 2 سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 41%
عربی 63%
معارف 71%
زبان 36%
زمین شناسی 1%
ریاضیات 21%
زیست شناسی 76%
فیزیک 15%
شیمی 49%
رتبه در منطقه 4312
رتبه کشوری 9079

  کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی تبریز روزانه منطقه 2 سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 70%
عربی 66%
معارف 73%
زبان 51%
زمین شناسی 2%
ریاضیات 24%
زیست شناسی 54%
فیزیک 25%
شیمی 36%
رتبه در منطقه 5376
رتبه کشوری 11317

  کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی تبریز روزانه منطقه 1 سال 96-95

نام درس درصد
ادبیات فارسی 79%
عربی 81%
معارف 74%
زبان 87%
زمین شناسی 3%
ریاضیات 51%
زیست شناسی 40%
فیزیک 73%
شیمی 5%
رتبه در منطقه 2341
رتبه کشوری 7256

رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد 96-95

نام دانشگاه رتبه کشوری رتبه در منطقه 1 رتبه در منطقه 2 رتبه در منطقه 3
واحد پزشکی تهران 20195 5956 9475 4439
مشهد 24502 7095 11440 5556
قم 36134 10002 16662 8824
ساری 37280 10274 17169 9165
کازرون 40855 11120 18746 10242
اراک 43548 11743 19924 11070
بابل 43846 11812 20054 11162
چالوس 44581 11980 20376 11390
کرمانشاه 45086 12093 20595 11548
لاهیجان 47010 12529 21434 12152
گرگان 48277 12814 21982 12553
اردبیل 49065 12992 22321 12805
شاهرود 49538 13095 22526 12954
مرند 50528 13352 22950 13271
بروجرد 54257 14134 24551 14479
الیگودرز 62557 15898 28076 17246
زاهدان 67645 16953 30217 18995
با توجه به اینکه کنکور سال 99 به نسبت سالهای قبل تغییراتی داشته است برای آگاهی از کارنامه های سال 99 مبتوانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید
رتبه لازم برای رشته علوم آزمایشگاهی تهران
قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه های سراسری شهر تهران ممکن است آرزوی هر کسی باشد. اما جهت قبولی در بهترین دانشگاه های سراسری پذیرنده این رشته نیاز به کسب رتبه بالایی در کنکور سراسری تجربی دارید. اطلاع از رتبه لازم برای رشته علوم آزمایشگاهی تهران می تواند کمک بزرگی به شما در این زمینه باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه رتبه لازم برای رشته علوم آزمایشگاهی تهران می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.
اگر سوالی در زمینه کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی کنکور سراسری ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.

در این مقاله به بررسی کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی کنکور سراسری پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده کنکور سراسری علوم آزمایشگاهی بزنید. 
اگر سوالی در زمینه کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی کنکور سراسری ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.