مواد و ضرایب دکتری وزارت بهداشت 

دکتری وزارت بهداشت از بالاترین مقاطع تحصیلی در ایران محسوب می شود. در این مقاله با توجه به اهمیت مواد و ضرایب آزمون دکتری وزارت بهداشت به موضوع مواد و ضرایب دکتری وزارت بهداشت 98 پرداخت شده است. دوره دکتری وزارت بهداشت شامل 2 مرحله می باشد.

 1. مرحله اول که دوره عالی پژوهشی می باشد و حدود یک سال مدت این دوره است.
 2. مرحله دوم که دوره دکتری تخصصی پژوهشی می باشد و مدت این دوره 3 سال می باشد.

مواد و ضرایب دروس دکتری وزارت بهداشت

همان طور که اطلاع دارید، آزمون وزارت بهداشت داوطلبان زیادی دارد و داوطلبان برای موفقیت در این رشته نیاز به کسب تراز بالا دارند.

معیار پذیرش در مقطع دکتری، تراز کسب شده داوطلبان می باشد


هدف از این مقاله، آشنایی بیشتر داوطلبان با مواد و ضرایب دکتری وزارت بهداشت 98 است تا در نحوه ی برنامه ریزی و آزمون با توجه به این مقاله موفق شوند. در صورتی که فرصت مطالعه آزمون بسیار کم است، می توانید با اطلاع از دروسی که ضرایب بالاتری را دارند، تراز بهتری کسب کنید. در آزمون دکتری وزارت بهداشت برای تمامی رشته ها و مجموعه ها، سؤالات استعداد تحصیلی که 30 سؤال و ضریب 1 را دارد و ضرایب سایر دروس متفاوت و از ضریب 2 تا  در دروس آزمون مشاهده می شود. در ادامه نمونه مجموعه های وزارت بهداشت را با ضرایب و مواد را مشاهده خواهید کرد: معمولاً تعداد سؤالات اکثر دروس 20، 50, 75 ,80  می باشد.

مجموعه 1 دکتری وزارت بهداشت

مجموعه 1 شامل 2 رشته میباشد :

 1. رشته دکتری بهداشت باروری
 2. رشته مامایی

دروس امتحانی این مجموعه شامل: 1- بهداشت باروری 2- بارداری و زایمان ضرایب این دروس را در جدول مشاهده کنید :

نام درس

ضریب درس در رشته بهداشت باروری تعداد سؤال در رشته بهداشت باروری ضریب درس در رشته مامایی تعداد سؤال در رشته مامایی
بهداشت باروری 6 50 4

50

باداری و زایمان

4 50 6

50

 

مجموعه 2 دکتری وزارت بهداشت

مجموعه 2 شامل رشته 2 می باشد. قارچ شناسی پزشکی انگل شناسی پزشکی دروسی که در این مجموعه در آزمون وجود دارد شامل: 1- انگل شناسی پزشکی 2- قارچ شناسی پزشکی 3- ایمن شناسی پزشکی به ضرایب دروس در رشته های گفته شده در جدول زیر توجه کنید.

نام درس

ضریب در قارچ شناسی تعداد سؤال ضریب در انگل شناسی تعداد سؤال
انگل شناسی پزشکی 2 40 5

40

قارچ شناسی پزشکی

5 40 2

40

ایمن شناسی پزشکی

2 20 2

20

 

مجموعه 6 دکتری وزارت بهداشت

مجموعه 6 شامل 3 رشته دکتری تخصصی (ph.D) می شود.

 • اقتصاد سلامت
 • سیاستگذاری سلامت
 • مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دروسی که در آزمون مجموعه 6 وجود دارد شامل موارد زیر است:

 • اقتصاد بهداشت
 • سازمان و مدیریت
 • روش تحقیق

ضرایب دروسی که گفته شده در جدول زیر را مشاهده کنید:

نام درس

ضریب در اقتصاد سلامت تعداد سؤال اقتصاد ضریب در سیاستگذاری  سلامت تعداد سؤال سیاست گذاری سلامت ضریب در مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی تعداد سؤال مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
اقتصاد بهداشت 4 40 3 40 2

40

سازمان و مدیریت

2 40 3 40 4 40
روش تحقیق 2 20 2 20 2

20

  در مجموعه های گفته شده، داوطلبان به صورت مجموعه ای در آزمون دکتری شرکت خواهند کرد.در ادامه نمونه رشته هایی که به صورت تک شاخه ای در آزمون می باشد را خواهیم گفت.

رشته اپیدمیولوژی

دروسی که در این رشته در آزمون وجود دارد:

 • اصول و روش های اپیدمیولوژی و اپیدمیولوژی بیماری های شایع
 • روش های آمار زیستی

ضرایب دروس گفته شده در امتحان رشته اپیدمیولوژی را در جدول زیر مشاهده می کنید:

نام درس ضریب تعداد سؤال
اصول و روش های اپیدمیولوژی بیماری های شایع 5 80
روش آمار زیستی 3 20

 

رشته انفورماتیک پزشکی

دروسی که در این رشته در آزمون وجود دارد شامل:

 1. انفورماتیک و تکنولوژی آموزشی در سلامت
 2. طراحی و برنامه ریزی آموزشی در علوم پزشکی

ضرایب دروس گفته شده رشته انفورماتیک پزشکی را در جدول زیر مشاهده کنید:

نام درس ضریب تعداد سؤال
انفورماتیک و تکنولوژی آموزشی در سلامت 5 50
طراحی و برنامه ریزی آموزشی در علوم پزشکی 2 50

 

رشته پرستاری

دروسی که در این رشته در آزمون دکتری وجود دارد شامل:

 1. آمار و روش تحقیق
 2. مبانی و مراقبت های پرستاری

ضرایب و دروس گفته نشده در رشته پرستاری را در جدول زیر مشاهده می کنید:

نام درس ضریب تعداد سؤال
آمار و روش تحقیق 3 30
مبانی و مراقبت های پرستاری 5 70

پس از آگاهی از مواد و ضرایب دکتری وزارت بهداشت 98 در نهایت پیشنهاد می کنیم که اطلاعات بیشتری نیز در مورد انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت کسب نمایید.

اگر سوالی در زمینه مواد و ضرایب دکتری وزارت بهداشت 98 ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.