ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی آزاد

در سال 97 دکتری نیمه متمرکز دانشگاه آزاد اسلامی با حضور ۲۳۴ هزار و ۴۵۴ داوطلب در حوزه‌های مختلف امتحانی برگزار شد؛ آزمونی که قبول شدن در آن به‌ مثابه رد شدن از اولین مرحله برای تحصیل در مقطع دکتری به شمار می‌رود؛ چراکه پذیرفته شدن درآزمون باید ازمرحله ی دوم که همان مصاحبه حضوری است، بگذرند؛ مرحله ای که براساس آنچه در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌ متمرکز) آمده، قرار است توسط دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام شود و تازه بعد از عبور از این مرحله و سنجیده شدن داوطلب از لحاظ توان علمی به او اجازه تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه داده می‌شود. به غیر از مصاحبه عامل دیگری که بر قبولی در دانشگاه آزاد تاثیر میگذارد، ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی آزاد است.

افراد شرکت کننده در آزمون دکتری ، از مرز 230 هزار داوطلب نیز عبور کرده بود، ولی از این تعداد تنها بخش اندکی از آنها پذیرفته می‌شوند؛ مساله‌ای که با توجه به اهمیت مقطع دکتری موضوع عجیبی نیست. در حقیقت بنا بر گفته ، رئیس سازمان سنجش کشور حدود 24 تا 26 هزار نفر از داوطلبان این آزمون می‌توانند در مجموع دانشگاه‌های آزاد و دولتی پذیرفته شده و در این مقطع تحصیل کنند و بالطبع داوطلبانی که در اعلام نتیجه اولیه این آزمون که به بنا بر مشاور عالی سازمان سنجش کشور در هفته آخر فروردین ماه و به صورت کارنامه‌ای اعلام می‌شود، به‌عنوان پذیرفته‌شدگان در آزمون اعلام شوند، باید فرآیند گزینش و انتخاب رشته را برای حضور در دانشگاه‌های سراسری و آزاد به‌ طور جداگانه دنبال کنند.
قبل از این هرآزمونی، داوطلبان شرکت‌کننده در آن که نتوانسته بودند در مرحله اول به دانشگاه بروند، به برگزاری دوره تکمیل‌ظرفیت امیدوار بودند؛ مساله‌ای که در دی ماه براساس آنچه در نشست خبری خود عنوان شد که تکمیل ظرفیت، قرار است حذف شود، هرچند هنوز این امر مهم محقق نشده و دانشگاه آزاد اسلامی نیز با این مساله مخالفت کرده، ولی معلوم نیست این مسیر درنهایت به کجا ختم خواهد شد. با این حال سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو خبری تاکید دوباره نسبت به مخالفت دانشگاه آزاد اسلامی با حذف تکمیل‌ ظرفیت گفت: این مساله را پیگیری خواهیم کرد.
  • دانشگاه آزاد اسلامی در این سال 97 مشکلی در خصوص پذیرش دانشجو در این مقطع نداشت و حتی اگر ظرفیت اعلام‌شده حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار نفری این مقطع پر نشود نیز مشکلی را ایجاد نکرد و اگر نیمی از آنها نیز تکمیل شود، کافی خواهد بود. برگزاری مصاحبه پذیرفته‌شدگان آزمون دکتری 98 می‌توان گفت به نظر می رسد در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی است و نیز تغییراتی را در شیوه برگزاری مصاحبه‌ها برای سال آینده اعمال خواهند کرد.
  • در سال 98 دانشگاه آزاد اسلامی مصاحبه حضوری از پذیرفته‌شدگان آزمون دکتری را به صورت استانی برگزار کرده بود و پیش‌تر نیز این کار به صورت متمرکز و تنها در تهران انجام می‌شد، در سال آینده این مساله را به صورت مناطق آمایشی به اجرا درمی آید مناطقی که براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور را به 10 منطقه تقسیم‌بندی کرده و دانشجویان پذیرفته‌شده در این آزمون، باید براساس آنچه از سوی این دانشگاه ابلاغ می‌شود، در این مناطق مصاحبه حضوری خود را انجام دهند.اعلام نتایج کارنامه ی اولیه ی دکتری در سایت sanjesh.org گذاشته می شود و اعلام نتایج کارنامه ی اولیه ی وزارت بهداشت درسایتsanjeshp.ir در خردادماه گذاشته خواهد شد.
  • در سال 99 پذیرش با توجه به شیوع بیماری کرونا مصاحبه ها در هر دانشگاه به صورت آنلاین و غیر حضوری انجام میشد به این صورت که باید وارد سایت دانشگاه مورد نظر میشدیم و با پرداخت هزینه مصاحبه از طریق درگاهی که معرفی میکردند مصاحبه انجام میشد

ﻧﺣوه ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺻﺎﺣﺑه ﺷوﻧدﮔﺎن دﮐﺗری روان شناسی

قبل از آنکه ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی آزاد را بررسی کنیم نگاهی به نحوه مصاحبه میاندازیم. اگر در مصاحبه امتیاز بالایی کسب کنید حتما در میان پذیرفته شدگان نیز قرار میگیرید. آیین نامه درﺻﺪ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ آﻣﻮزﺷﯽ 30 ، درﺻﺪ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﮋوھﺸﯽ 40  ﺳﺮاﺳﺮی 1396 در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ھﺎی آزﻣﻮن دﮐﺘﺮی. درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ 30 و داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﻣﻮظﻒ ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﺮه ﻣﻌﺮﻓﯽ، ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دﮐﺘﺮی را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪاول زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ جدول نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی(حداکثر 40 امتیاز)

نحوه ی ارزیابی

حداکثر امتیاز نوع فعالیت

ردیف

-هرمقاله تا 7 امتیاز مطابق آیین نامه ارتقاء گواهی ثبت اختراع بین المللی تا 7 وداخلی تا5 امتیاز-برگزیدگی داخلی تا3 وخارجی تا 7 امتیاز 22امتیاز مقالات علمی-پژوهشی(داخل وخارجی) مرتبط بارشته ی تحصیلی-گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران-برگزیدگان درجشنواره علمی معتبر 1
هر مقاله تا 2 امتیاز مطابق آیین نامه 6امتیاز مقالات علمی –ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی 2
خارجی تا 2 و داخلی تا 1 4 امتیاز مقالات چاپ شده در کنفراس های معتبر(داخلی یاخارجی) 3
4امتیاز تالیف با ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی 4
عالی تا 4 وبسیار خوب  تا 2 امتیاز 4 امتیاز کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد 5
40 امتیاز جمع

برای اطلاع از نحوه مصاحبه دانشگاه و واحد مورد نظرتان و همچنین برنامه ریزی برای شرکت در مصاحبه میتوانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.
جدول نحوه محاسبه امتیازات آموزشی(حداکثر30 امتیاز)

نحوه ارزیابی حداکثر امتیاز نوع فعالیت ردیف
طبق نظر کمیته مصاحبه کننده تا6 امتیاز معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی 6
طبق نظر کمیته مصاحبه کننده تا5 امتیاز معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته 7
طبق نظر کمیته مصاحبه کننده تا3 امتیاز طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی 8
طبق نظر کمیته مصاحبه کننده تا3امتیاز طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 9
رتبه1 تا 3 ، 5امتیاز،رتبه 4 تا 6، 4 امتیاز، رتبه 7 تا 9، 3 امتیاز، رتبه 10 تا 12، 2 امتیاز ،رتبه 13 تا 15، 1 امتیاز 5 امتیاز برگزیدگان المپیاد های علمی دانشجویی 10
طبق جدول مرتبط با زبان 8 امتیاز مدرک زبان معتبر 11
30 امتیاز

جدول امتیاز آزمون یا مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله دوم آزمون دکتری(حداکثر 30 امتیاز)

نحوه ارزیابی حداکثر امتیاز نوع فعالیت
براساس فراخوان (اطلاعیه منتشره) 30 امتیاز جمع امتیاز آزمون تخصصی یا مصاحبه

اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺪرک زﺑﺎن: ھﻤﺘﺮازی ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن ھﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ

امتیاز تخصصی TOEFL:IBT+TOLIMO TOEFL:CBT TOEFL:IBT IELTS MSRT
8 637-677 270-300 110-120 8 وبالاتر 80-100
7 607-636 253-269 102-109 7.5 75-79
6 887-606 240-252 94-101 7 70-74
5 550-586 213-239 79-93 6.5 65-69
4 495-549 168-212 60-78 6 60-64
3 450-494 137-166 46-59 5.5 55-59
2 420-449 108-136 35-45 5 50-54
1 393-419 93-107 29-34 4.5 45-49
ظرفیت پذیرش هر یک از واحد های پذیرنده دکتری آزاد ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی متفاوتی دارند برای اطلاع از ظرفیت پذیرش واحد خود با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.
در این مقاله به بررسی ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی آزاد 99 پرداختیم. پیشنهاد می کنیم سری هم به مقاله کارنامه و رتبه قبولی دکتری روانشناسی بزنید.

اگر سوالی در زمینه ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی آزاد 99 ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.