بیماری های قابل بررسی در بهزیستی

بیماری های قابل بررسی در بهزیستی از جمله موارد مهم و حائز اهمیت برای مشمولین عزیز است که در مقاله پیش رو راجع به آن صحبت شده است. همان طور که می دانید یکی از روش های معافیت دائم، معافیت ماده 6 بهزیستی است اما بسیاری از مشمولین با توجه به اطلاعات کم در این خصوص فرصت معافیت را از دست می دهند. نکته ای که در معافیت ماده 6 بهزیستی قابل توجه است. این است که نیازی نیست مشمول تک فرزند باشد. در هر حال یک فرد حق معافیت از ماده 6 بهزیستی را دارد. اما آیا بیماری ها و ضعف هایی که منجر به دریافت معافیت شود را می دانید؟ البته لازم است شما عزیزان را با مفهوم معلول در قانون نظام وظیفه آشنا می کنیم.

معلول کیست

معلول در واقع به افرادی گفته می شود که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه ی جسمی ، ذهنی و روانی، اختلالی در سلامت کارائی عمومی فرد ایجاد کرده است، به طوری که باعث کاهش استقلال  فرد و وابستگی و نیازمندی به سایر افراد شده است.

چه بیماری ها و ناراحتی هایی معلولیت شناخته می شوند

در کل بیماری های قابل بررسی در بهزیستی در 6 دسته اصلی تقسیم می شوند که در ادامه مشاهده خواهید کرد.
 1. معلولیت جسمی حرکتی
 2. معلولیت ذهنی
 3. معلولیت بینایی
 4. معلولیت شنوایی
 5. معلولیت گفتاری
 6. معلولیت بیماران روانی مزمن
درصد معلولیت هر گروه در چهار سطح است. خفیف، متوسط، شدید، خیلی شدید توجه داشته باشید اگر بیماری های گفته شده باعث کاهش استقلال و نیازمندی افراد به نگهداری سایرین نشود، معافیت به مشمول داده نمی شود.

معلولین جسمی حرکتی در معافیت ماده 6 بهزیستی

معلولیت جسمی حرکت در معافیت ماده 6 بهزیستی در بخش های مختلف تقسیم می شود که در ادامه مشاهده خواهید کرد. بخش اول: قطعی اندام ها
 1. قطع دو پا از زیر زانو و بالاتر
 2. قطع یک پا از بالاتر زانو
 3. قطع دو دست از آرنج و بالاتر
 4. کلیه قطع عضوهایی که از موارد فوق شدیدتر باشد
بخش دوم: دفورمیتی ها الف) انحرافات ستون فقرات شامل:
 1. اسکولویز شدید و خیلی شدید غیر اصلاحی (ساختاری)
 2. کیفوز شدید و خیلی شدید غیر اصلاحی (ساختاری)
 3. فیوژن های شدید و خیلی شدید و وسیع ستون فقرات که منجر به عدم کارایی آن شده است.
ب) دفورمیتی های اندام شامل:
 1. تغییر شکل های شدید و خیلی شدید هر دوپا
 2. تغییر شکل های شدید و خیلی شدید هر دو دست
 3. تغییر شکل های شدید و خیلی شدید کامل یک اندام (فوقانی یا تحتانی)
 4. تغییر شکل های شدیدتر از موارد مذکور
بخش سوم: شکستگی های و دررفتگی ها
 1. شکستگی های شدید و خیلی شدید که منجر به عدم کارایی هر دو پا می شود.
 2. شکستگی های شدید و خیلی شدیدی که منجر به عدم کارایی هر دو دست شود
 3. شکستگی های شدید و خیلی شدید که منجر به اختلالات شدید در عملکرد ستون فقرات گردد.
 4. در رفتگی های شدید و خیلی شدید در اندام که منجر به عدم کارایی حداقل دو عضو شود.
بخش چهارم: اختلالات عضلانی کلیه اختلالات و بیماری های اکتسابی و غیر اکتسابی که منجر به عدم کارایی حداقل یک اندام کامل شود. بخش پنجم: اختلالات سیستم اعصاب مرکزی و محیطی
 1. اختلالات سیستم اعصاب مرکزی
 2. ضایعات مغزی
 3. اختلال مخچه ای و پایه های مغزی
 4. ضایعه نخاعی (مانند آسفالیت، هیدروسفالی، میکروسفالی، ماکروسفالی و …)

معلولیت ذهنی در معافیت ماده 6 بهزیستی

معلولیت ذهنی با بهره هوشی زیر 55 معلولیت ذهنی با بهره هوش بین 75-55 به همراه معلولیت های ترکیبی دیگر که دارای ناآرامی یا تشنج غیر قابل کنترل یا صرع باشد.

 معلولیت بینایی در معافیت ماده 6 بهزیستی

 • اختلال دید چشم، کمتر از 1.5
 • اختلال درمیدان بینایی هر دو چشم، کمتر از 20
 • نابینایی مطلق
 • تخلیه هر دو چشم

 معلولیت شنوایی در معافیت ماده 6 بهزیستی

 • اختلال شنوایی هر دو گوش از 56 دسی بل به بالا
 • ناشنوایی مطلق
 معلولیت گفتاری در معافیت ماده 6 بهزیستی
 • زبان پریشی
 • اختلال گفتاری و اخلال در تولید آوا و لکنت شدید

پیشنهاد می کنیم بعد از مطالعه بیماری های قابل بررسی در بهزیستی مقاله شرایط معافیت بهزیستی را مطالعه کنید.
اگر سؤالی پیرامون معافیت ماده 6 بهزیستی و بیماری های قابل بررسی در بهزیستی دارید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.