تراز و رتبه قبولی دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 98

در این مقاله می خواهیم به تراز و رتبه قبولی دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 98 بپردازیم. پس از اعلام نتایج و انتخاب رشته، سازمان سنجش جهت پر کردن جاهای خالی دانشگاه های سراسری همچون دانشگاه های دولتی روزانه، شبانه، غیرانتفاعی و پیام نور نسبت به تکمیل ظرفیت دکتری سراسری 98 در رشته ی مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی اقدام می نماید. این جاهای خالی بر اساس لیست رشته / محل های معرفی شده در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری 98 اعلام می شود. داوطلبانی که تمایل دارند در تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی شرکت کنند، باید حد نصاب تراز قبولی را دارا باشند و سپس بعد از قبول شدن در مرحله ی اول وارد مرحله ی دوم یعنی مصاحبه دکتری 98 می شوند.

نحوه محاسبه تراز و رتبه قبولی دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 98

برای بدست آوردن تراز  و رتبه قبولی دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 98 ، نخست تراز آخرین دانشجوی قبولی را مطابق اطلاعات کارنامه در همه ی دانشگاه ها بررسی می کنیم. سپس با توجه به تراز های بالا و پایین شده در مرحله ی تکمیل ظرفیت دکتری، تراز و رتبه قبولی دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 98 را در سه دسته به صورت زیر دسته بندی کرده ایم:

  1. بدبینانه
  2. منطقی
  3. خوشبینانه

بر اساس این دسته بندی تراز و رتبه قبولی دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 98 یک داوطلب، به این صورت مورد بررسی قرار می گیرد که اگر تراز داوطلب به دسته ی بدبینانه نزدیک تر و یا بالاتر باشد، احتمال قبولی این داوطلبان بالاست. و اگر تراز داوطلب به دسته ی خوشبینانه دورتر یا پایین تر باشد، احتمال قبولی این داوطلبان پایین است. این دسته بندی ها صد در صد نیستند ولی می تواند راهنمای خوب و مفیدی برای داوطلبانی که خواستار تراز و رتبه قبولی دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 98 هستند، باشد.
در این دسته بندی ترازهای با احتمال قبولی بالاتر در ابتدای این لیست و تراز های با قبولی پایین تر به مراتب پایین لیست قرار دارند. در اینجا همه ی دانشگاه هایی که متناسب با تراز و رتبه قبولی دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 98 هستند را آورده ایم. البته ممکن است که بعضی از آن ها در دفترچه ی تکمیل ظرفیت دکتری سراسری و آزاد معرفی نشوند.
چنانچه تراز داوطلب از ارقام موجود در دسته ی تراز بدبینانه بالاتر باشد یعنی در جدول بالا ذکر نشده یاشد به این معنی است که احتمال قبولی شما در رشته ی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی بیشتر است. و برعکس، اگر تراز داوطلب از ارقام موجود در دسته ی تراز خوشبینانه پایین تر باشد و در جدول ذکر نشده باشد به این معنی استکه احتمال قبولی شما در رشته ی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی کمتراست.
داوطلبانی که در آزمون کنکور دکتری، تراز و رتبه قابل قبولی نیاورده اند می توانند به تکمیل ظرفیت دانشگاه های سراسری و آزاد امیدوار باشند. دفترچه ی تکمیل ظرفیت مدتی پس از اعلام اسامی قبول شدگان ابلاغ می گردد و داوطلبان دکتری تخصصی می توانند با مطالعه ی دقیق دفترچه تکمیل ظرفیت و با توجه به جاهای خالی اعلام شده از طرف دانشگاه ها، نسبت به انتخاب رشته ی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی اقدام نماید.

نام دانشگاه یا موسسه  موسسه دوره تراز بدبینانه تراز منطقی تراز خوشبینانه
دانشگاه صنعتي شريف – تهران روزانه 4968 الی 4995 4771 الی 4967 4570 الی 4770
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي – تهران روزانه 4442 الی 4469 4245 الی 4441 4044 الی 4244
دانشگاه صنعتي اميركبير – تهران روزانه 4266 الی 4293 4069 الی 4265 3868 الی 4068
دانشگاه تهران روزانه 4190 الی 4217 3993 الی 4189 3792 الی 3992
دانشگاه تربيت مدرس روزانه 4106 الی 4133 3909 الی 4105 3708 الی 3908
دانشگاه علم و صنعت ايران – تهران روزانه 4046 الی 4073 3849 الی 4045 3648 الی 3848
دانشگاه علم و صنعت ايران – تهران نوبت دوم 3686 الی 3713 3489 الی 3685 3288 الی 3488
دانشگاه صنعتي شيراز روزانه 3677 الی 3704 3480 الی 3676 3279 الی 3479
دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه 3582 الی 3609 3385 الی 3581 3184 الی 3384
دانشگاه صنعتي شريف – تهران (محل تحصيل پرديس جزيره كيش) پرديس خودگردان 3498 الی 3525 3301 الی 3497 3100 الی 3300
دانشگاه فردوسي مشهد روزانه 3400 الی 3427 3203 الی 3399 3002 الی 3202
دانشگاه تهران نوبت دوم 3216 الی 3243 3019 الی 3215 2818 الی 3018
دانشگاه اصفهان روزانه 3209 الی 3236 3012 الی 3208 2811 الی 3011
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي – تهران نوبت دوم 3192 الی 3219 2995 الی 3191 2794 الی 2994
دانشگاه بوعلي سينا – همدان روزانه 3120 الی 3147 2923 الی 3119 2722 الی 2922
دانشگاه رازي – كرمانشاه روزانه 3050 الی 3077 2853 الی 3049 2652 الی 2852
دانشگاه كاشان روزانه 3050 الی 3077 2853 الی 3049 2652 الی 2852
دانشگاه شيراز روزانه 2984 الی 3011 2787 الی 2983 2586 الی 2786
دانشگاه تبريز روزانه 2980 الی 3007 2783 الی 2979 2582 الی 2782
دانشگاه صنعتي سهند – تبريز روزانه 2932 الی 2959 2735 الی 2931 2534 الی 2734
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل روزانه 2898 الی 2925 2701 الی 2897 2500 الی 2700
دانشگاه يزد روزانه 2893 الی 2920 2696 الی 2892 2495 الی 2695
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران روزانه 2813 الی 2840 2616 الی 2812 2415 الی 2615
دانشگاه شهيد باهنر – كرمان روزانه 2793 الی 2820 2596 الی 2792 2395 الی 2595
دانشگاه شهيد چمران – اهواز روزانه 2787 الی 2814 2590 الی 2786 2389 الی 2589
دانشگاه صنعتي شاهرود روزانه 2606 الی 2633 2409 الی 2605 2208 الی 2408
دانشگاه اروميه روزانه 2601 الی 2628 2404 الی 2600 2203 الی 2403
دانشگاه سمنان روزانه 2598 الی 2625 2401 الی 2597 2200 الی 2400
دانشگاه گيلان – رشت روزانه 2547 الی 2574 2350 الی 2546 2149 الی 2349
دانشگاه صنعتي اروميه روزانه 2500 الی 2527 2303 الی 2499 2102 الی 2302
دانشگاه شهركرد روزانه 2498 الی 2525 2301 الی 2497 2100 الی 2300
دانشگاه گيلان – رشت نوبت دوم 2494 الی 2521 2297 الی 2493 2096 الی 2296
دانشگاه بيرجند روزانه 2489 الی 2516 2292 الی 2488 2091 الی 2291
دانشگاه هرمزگان – بندرعباس روزانه 2358 الی 2385 2161 الی 2357 1960 الی 2160
دانشگاه كاشان نوبت دوم 2296 الی 2323 2099 الی 2295 1898 الی 2098
دانشگاه سيستان و بلوچستان – زاهدان روزانه 2291 الی 2318 2094 الی 2290 1893 الی 2093
دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم 2255 الی 2282 2058 الی 2254 1857 الی 2057
دانشگاه تبريز نوبت دوم 2212 الی 2239 2015 الی 2211 1814 الی 2014
دانشگاه اروميه نوبت دوم 2155 الی 2182 1958 الی 2154 1757 الی 1957
دانشگاه صنعتي شاهرود نوبت دوم 2152 الی 2179 1955 الی 2151 1754 الی 1954
دانشگاه بوعلي سينا – همدان نوبت دوم 2138 الی 2165 1941 الی 2137 1740 الی 1940
دانشگاه بيرجند نوبت دوم 2062 الی 2089 1865 الی 2061 1664 الی 1864
دانشگاه حكيم سبزواري – سبزوار روزانه 1998 الی 2025 1801 الی 1997 1600 الی 1800
دانشگاه سمنان نوبت دوم 1974 الی 2001 1777 الی 1973 1576 الی 1776
دانشگاه صنعتي اميركبير – تهران پرديس خودگردان 1870 الی 1897 1673 الی 1869 1472 الی 1672
دانشگاه سمنان روزانه 1807 الی 1834 1610 الی 1806 1409 الی 1609
دانشگاه علم و صنعت ايران – تهران پرديس خودگردان 1652 الی 1679 1455 الی 1651 1254 الی 1454
دانشگاه شهيد بهشتي – تهران پرديس خودگردان 1635 الی 1662 1438 الی 1634 1237 الی 1437
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) نوبت دوم 1620 الی 1647 1423 الی 1619 1222 الی 1422
دانشگاه اصفهان پرديس خودگردان 1513 الی 1540 1316 الی 1512 1115 الی 1315
دانشگاه صنعتي اصفهان پرديس خودگردان 1319 الی 1346 1122 الی 1318 921 الی 1121
دانشگاه علم و صنعت ايران – تهران پرديس خودگردان 1279 الی 1306 1082 الی 1278 881 الی 1081
دانشگاه كاشان پرديس خودگردان 1198 الی 1225 1001 الی 1197 800 الی 1000
دانشگاه رازي – كرمانشاه پرديس خودگردان 1054 الی 1081 857 الی 1053 656 الی 856
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل پرديس خودگردان 998 الی 1025 801 الی 997 600 الی 800
دانشگاه گيلان – رشت پرديس خودگردان 962 الی 989 765 الی 961 564 الی 764
دانشگاه يزد پرديس خودگردان 827 الی 854 630 الی 826 429 الی 629
دانشگاه سمنان پرديس خودگردان 818 الی 845 621 الی 817 420 الی 620
دانشگاه حكيم سبزواري – سبزوار پرديس خودگردان 798 الی 825 601 الی 797 400 الی 600
دانشگاه اروميه پرديس خودگردان 714 الی 741 517 الی 713 316 الی 516
دانشگاه سيستان و بلوچستان – زاهدان پرديس خودگردان 465 الی 492 268 الی 464 67 الی 267
دانشگاه هرمزگان – بندرعباس پرديس خودگردان 372 الی 399 175 الی 371 -26 الی 174
دانشگاه صنعتي شاهرود پرديس خودگردان 10 الی 37 -187 الی 9 -388 الی -188

در این مقاله به بررسی تراز و رتبه قبولی دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 98 پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله کارنامه قبولی دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 98 بزنید. 
اگر سوالی در زمینه تراز و رتبه قبولی دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 98 ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.