لیست رشته های دکتری ۹۷

نویسنده : فرهنگ
۰۲ بهمن ۹۶ ۱۱۹ ۰

لیست رشته های دکتری 97

آزمون دکتری هر ساله در هفت گروه آزمایشی شامل گروه های علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر، دامپزشکی و زبان برگزار می شود.  در ادامه به تفکیک لیست رشته های این گروه ها می پردازیم.

243 رشته درهفت گروه آزمایشی در مقطع دکتری مورد پذیرش قرار می گیرند

رشته های گروه علوم انسانی دکتری 97

مطابق جدول درج شده در دفترچه راهنمای آزمون دکتری انتشار یافته توسط سازمان سنجش، 63 رشته برای گروه علوم انسانی در مقطع دکتری تعریف شده است و لیست رشته ها مطابق جدول زیر است:

 زبان و ادبیات فارسیمددكاري اجتماعيعلم اطلاعات و دانش شناسيمحيط زيست
 جغرافیای سیاسیعلوم قرآن و حديثحقوق عموميمطالعات زنان
جغرافيا و برنامه ريزي شهريفقه و مباني حقوق اسلاميحقوق جزا و جرم شناسیمدرسي معارف اسلامي
جغرافيا و برنامه ريزي روستاييادیان و عرفانحقوق بین المللی عمومیمحيط زيست
ژئومورفولوژيتاريخ و تمدن ملل اسلاميحقوق خصوصي
آب و هواشناسيفلسفه و کلامحقوق نفت و گاز
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافياييفقه شافعيمجموعه علوم سياسي و روابط بین الملل
زبان و ادبيات عربفلسفهمديريت بازرگاني و راهبردی
علوم اقتصاديفلسفه منطقمديريت دولتي
اقتصاد نفت و گازفلسفه علممديريت صنعتي
تربيت بدني مديريت ورزشيفلسفه تعليم و تربيتمديريت رسانه و اطلاعات
تربيت بدني فيزيولوژي ورزشيبرنامه ريزي درسيمديريت پیشگیری از جرم، جرم یابی و ایمنی ترافیک
تربيت بدني آسيب شناسي ورزشيمديريت آموزشيمديريت فنّاوري اطلاعات
تربيت بدني رفتارحركتي و روانشناسی ورزشیروان شناسي تربيتيمديريت قراردادهاي بين المللي نفت و گاز
تربيت بدني بيومكانيك ورزشيتكنولوژي آموزشيكار آفريني، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی
تاريخ تاريخ اسلامآموزش عاليگردشگري
تاريخ تاريخ ايران بعد ازاسلامروان شناسي و آموزش كودكان استثناييمالی
تاريخ تاريخ ايران قبل ازاسلاممشاورهحسابداري
علوم اجتماعيسنجش و اندازه گيريعلوم ارتباطات
جمعيت شناسيروان شناسيباستان شناسي

 

رشته های گروه علوم پایه دکتری 97

مطابق جدول درج شده در دفترچه راهنمای آزمون دکتری انتشار یافته توسط سازمان سنجش، 46 رشته برای گروه علوم پایه در مقطع دکتری تعریف شده است و لیست رشته ها مطابق جدول زیر است:

زمين شناسي فسيل شناسي و چينه شناسيزيست شناسي سلولي و ملكولي
زمين شناسي نفتبيوشيمي
زمين شناسي سنگ شناسي رسوبيژنتيك مولكولي
زمين شناسي آب های زیر زمینیميكروبيولوژي
زمين شناسي مهندسيبيوفيزيك
زمين شناسي زيست محيطيزيست فنّاوري ميكروبي
زمين شناسي پترولوژيآمار
زمين شناسي اقتصاديرياضي محض
زمين شناسي تكتونيكرياضي كاربردي
شيمي - شيمي فيزيكفيزيك دريا
شيمي - شيمي آليزيست شناسي دريا
شيمي- شيمي تجزيهعلوم و فناوري نانو – نانوفيزيك
شيمي- شيمي معدنيفيزيك
شيمي كاربرديفتونيك
شيمي- شيمي پليمرژئوفيزيك - لرزه شناسي
فيتوشيميژئوفيزيك - زلزله شناسي
هواشناسيژئوفيزيك- الكترومغناطيس
زيست شناسي گياهي- فیزیولوژیژئوفيزيك - گراني سنجي
زيست شناسي گیاهی- سيستماتيك و بوم شناسيعلوم و فناوري نانو- نانوشيمي
زيست شناسي گياهي- سلولی و تکوینیريز زيست فناوري
زیست شناسی جانوري – فيزيولوژيبيوانفورماتيك
زیست شناسی جانوری- بیوسیستماتیکعلوم كامپيوتر
زیست شناسی جانوری- سلولی و تکوینیعلوم شناختي

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دکتری 97

مطابق جدول درج شده در دفترچه آزمون دکتری انتشار یافته توسط سازمان سنجش، 60 رشته برای گروه فنی و مهندسی در مقطع دکتری تعریف شده است و لیست رشته های این گروه مطابق جدول زیر بیان می شوند:

 مهندسی برق - الكترونیکمهندسي معدن - مكانيك سنگ
مهندسي برق - مخابراتمهندسي پليمر- پلیمر
مهندسي برق - قدرتمهندسي پليمر- رنگ
مهندسي برق - كنترلمهندسي محيط زيست - منابع آب
مهندسي عمران- سازهمهندسي محيط زيست -آب و فاضلاب
مهندسي عمران- زلزلهمهندسي محيط زيست - مواد زائد جامد
مهندسي عمران - ژئوتكنيكمهندسي محيط زيست -آلودگي هوا
مهندسي عمران - آب و سازه هاي هيدروليكيمهندسي پزشكي- بيوالكتريك
مهندسي عمران- راه و ترابريمهندسي پزشكي - بيومكانيك
مهندسي عمران - سواحل، بنادر و سازه هاي درياييمهندسي پزشكي - بيومتريال
مهندسي عمران- مديريت منابع آبمهندسي صنايع
مهندسي عمران - حمل و نقلمهندسي نفت -اكتشاف
مهندسي عمران - مديريت ساختمهندسي نفت
مهندسي عمران- محيط زيستمهندسي كامپيوتر- نرم افزار و الگوريتم
مهندسي نقشه برداري - ژئودزيمهندسي كامپيوتر - معماري سيستم هاي كامپيوتري
مهندسي نقشه برداري- فتوگرامتريمهندسي كامپيوتر- هوش مصنوعي
مهندسي نقشه برداري - سنجش از دورمهندسي كامپيوتر - شبكه و رايانش
مهندسي نقشه برداري - سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)مهندسي فنّاوري اطلاعات
مهندسي مكانيك - ساخت و توليدمهندسي مواد و متالورژي
مهندسي مكانيك - مكانيك جامداتمهندسي شيمي
مهندسي مكانيك - ديناميك، كنترل و ارتعاشاتمهندسي شيمي- بيوتكنولوژي
مهندسي مكانيك - تبديل انرژيفنّاوري نانو - نانومواد
مهندسي دريافنّاوري نانو - نانوالكتريك
مهندسي هوا فضا- آئروديناميكمهندسي هسته اي- كاربرد پرتوها
مهندسي هوا فضا- جلوبرندگيمهندسي هسته اي- راكتور
مهندسي هوا فضا - سازه هاي هواييمهندسي هسته اي - پرتو پزشكي
مهندسي هوا فضا - ديناميك پرواز و كنترلمهندسي هسته اي - گداخت
مهندسي معدن -اكتشافمهندسي نساجي- تكنولوژي نساجي
مهندسي معدن -استخراجمهندسي نساجي- شيمي نساجي و علوم الياف
مهندسي معدن- فرآوري مواد معدنيمهندسي سيستم هاي انرژي

 

رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی دکتری 97

مطابق جدول درج شده در دفترچه راهنمای آزمون دکتری انتشار یافته توسط سازمان سنجش، 30 رشته برای گروه کشاورزی در مقطع دکتری تعریف شده است. که لیست رشته ها مطابق جدول زیر است:

علوم و مهندسی محیط زیستآگروتکنولوژی- بذر
مهندسی مکانیک بیوسیستمآگروتکنولوژی- علوم علف های هرز
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزیبیوتکنولوژی کشاورزی
علوم و مهندسی باغبانیآگرواکولوژی
علوم و مهندسی صنایع غذاییترویج و آموزش کشاورزی پایدار
اقتصاد کشاورزیتوسعه کشاورزی
مهندسی صنایع چوب، فرآورده های سلولزی- بیولوژی و آناتومیحشره شناسی کشاورزی
مهندسی صنایع چوب، فرآورده های سلولزی- کامپوزیت های لیگنوسلولزیبیماری شناسی گیاهی
مهندسی صنایع چوب، فرآورده های سلولزی- صنایع سلولزیعلوم و مهندسی جنگل- مدیریت جنگل
مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاکعلوم و مهندسی جنگل- عمران و بهره برداری جنگل
مدیریت منابع خاکعلوم و مهندسی جنگل- علوم زیستی جنگل
علوم دامیعلوم و مهندسی شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان
علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشیعلوم و مهندسی شیلات- فرآوری محصولات شیلاتی
علوم و مهندسی آب- سازه های آبیعلوم و مهندسی شیلات- صید و بهره برداری آبزیان
علوم و مهندسی آب- منابع آبعلوم و مهندسی مرتع
علوم و مهندسی آب-هواشناسی کشاورزیمدیریت و کنترل بیابان
ژنتیک و به نژادی گیاهیعلوم و مهندسی آبخیز
آگروتکنولوژی

 

رشته های گروه هنر دکتری 97

مطابق جدول درج شده در دفترچه راهنمای آزمون دکتری انتشار یافته توسط سازمان سنجش، 7 رشته برای گروه هنر در مقطع دکتری تعریف شده است. که لیست رشته ها مطابق جدول زیر است:

مدیریت پروژه و ساخت

 

معماری

 

شهرسازی

 

پژوهش هنر

 

مرمت آثار و اشیای تاریخی

 

مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی

 

تئاتر

 

رشته های گروه زبان دکتری 97

مطابق جدول درج شده در دفترچه راهنمای آزمون دکتری انتشار یافته توسط سازمان سنجش، 9رشته برای گروه زبان در مقطع دکتری تعریف شده است. که لیست رشته ها مطابق جدول زیر است:

آموزش زبان فرانسه

 

ادبیات فرانسه

 

آموزش زبان روسی

 

آموزش زبان آلمانی

 

آموزش زبان انگلیسی

 

زبان و ادبیات انگلیسی

 

ترجمه

 

زبان شناسی

 

فرهنگ و زبان های باستانی

 

رشته های گروه دامپزشکی دکتری 97

مطابق جدول درج شده در دفترچه راهنمای آزمون دکتری انتشار یافته توسط سازمان سنجش، 26رشته برای گروه دامپزشکی در مقطع دکتری تعریف شده است. که لیست رشته ها مطابق جدول زیر است:

جراحی دامپزشکیانگل شناسی دامپزشکی
مامائی و بیماری های تولید مثل دامباکتری شناسی
بیماری های داخلی دام های کوچکویروس شناسی
بیماری های داخلی دام های بزرگقارچ شناسی
رادیولوژی دامپزشکیایمنی شناسی
کلینیکال پاتولوژی دامپزشکیبیوتکنولوژی
پاتولوژی دامپزشکیفناوری تولیدمثل در دامپزشکی
بهداشت و بیماری های پرندگانسم شناسی
بیوشیمیفارماکولوژی دامپزشکی
بهداشت و بیماری های آبزیانفیزیولوژی
بهداشت مواد غذاییآناتومی و جنین شناسی مقایسه ای
بهداشت خوراک دامبافت شناسی مقایسه ای
اپیدمیولوژیبیهوشی و مراقبت های دامپزشکی

 

 

 


4.7 از 5

دیدگاه خود را بنویسید


اولین دیدگاه را شما برای این مطلب ثبت کنید