ظرفیت پذیرش کاردانی بدون کنکور علمی کاربردی مکانیک

ای روزها تعداد زیادی از داوطلبانی که می خواهند در مقطع کاردانی تحصیل کنند، گرایش به دانشگاه جامع علمی کاربردی دارند. دانشگاه جامع علمی کاربردی به دلیل تمرکز بر مهارت آموزی و نیز شهریه مناسب و تعداد زیاد واحدهای گزینه خوبی به حساب می آید. در این مقاله به موضوع ظرفیت پذیرش کاردانی بدون کنکور علمی کاربردی مکانیک می پردازیم که سوأل تعداد زیادی از داوطلبانی است که قصد دارند در رشته مکانیک دانشگاه علمی کاربردی تحصیل کنند.

پذیرش بدون کنکور کاردانی علمی کاربردی در رشته مکانیک

ملاک پذیرش کاردانی بدون کنکور علمی کاربردی، سوابق تحصیلی است. سوابق تحصیلی عنوانی است که برای معدل کل قرار داده شده. داوطلبانی که می خواهند برای پذیرش بدون کنکور کاردانی علمی کاربردی اقدام کنند، باید دیپلم سه ساله متوسطه نظام جدید در یکی از شاخه های فنی و حرفه ای یا کار و دانش و یا دپیلم چهار ساله نظام قدیم در شاخه فنی و حرفه ای یا کار و دانش داشته باشند.

رشته کاردانی مکانیک دانشگاه جامع علمی کاربردی

رشته مکانیک در مقطع کاردانی که کاردانی فنی مکانیک نامیده می شود زیر مجموعه گروه صنعت دانشگاه جامع علمی کاربردی است و 11 گرایش دارد.

گرایش های کاردانی بدون کنکور مکانیک علمی کاربردی

پیش از اینکه به  ظرفیت پذیرش کاردانی بدون کنکور علمی کاربردی مکانیک بپردازیم، لازم است درباره گرایش های کاردانی مکانیک علمی کاربردی به داوطلبان عزیز اطلاعاتی را ارائه دهیم. گرایش های رشته کاردانی مکانیک علمی کاربردی عبارتند از:

 • ﻛﺎردانی فنی ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ – ﭘﻤﭗ و ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر
 • کاردانی فنی ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ – ﺗأﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎنیکی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 • ﻛﺎردانی فنی ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ – ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت صنعتی
 • ﻛﺎردانی فنی ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ  – تولید و ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺎﻟﺐ های ﻓﻠﺰی
 • ﻛﺎردانی ﻓﻨﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ – ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻓﺰار
 • ﻛﺎردانی فنی ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ – ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺗأﺳﻴﺴﺎت صنعتی
 • ﻛﺎردانی فنی ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ – ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ  ﺧﻮدروهای زرهی
 • ﻛﺎردانی فنی ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ -ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ های راﻫﺴﺎزی
 • ﻛﺎردانی فنی ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ – ﻣﻮﻧﺘﺎژ سیستم های ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
 • ﻛﺎردانی فنی ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﻮدرو
 • کاردانی فنی ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻣﺘﺮو

در ادامه و در بخش پایانی مقاله ظرفیت پذیرش کاردانی بدون کنکور علمی کاربردی مکانیک می توانید ظرفیت پذیرش هر یک از گرایش ها را ملاحظه کنید.

ظرفیت پذیرش بدون کنکور کاردانی مکانیک علمی کاربردی

در این بخش ظرفیت پذیرش کاردانی بدون کنکور علمی کاربردی مکانیک را بررسی می کنیم. در جدول زیر تعداد واحدهای ارائه دهنده هر یک از گرایش و ظرفیت پذیرش آنها را آورده ایم.

گرایش تعداد واحدهای ارائه دهنده ظرفیت پذیرش
کاردانی فنی ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ – ﺗأﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎنیکی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 24 واحد 1625
ﻛﺎردانی فنی ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ – ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت‌صنعتی 26 واحد 1710
ﻛﺎردانی فنی ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ-تولیدو ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺎﻟﺐ های‌ﻓﻠﺰی 3 واحد 185
ﻛﺎردانی ﻓﻨﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ – ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻓﺰار 43 واحد 2920
ﻛﺎردانی فنی ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ – ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺗأﺳﻴﺴﺎت صنعتی 31 واحد 1935
ﻛﺎردانی فنی ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ -ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ های‌ راﻫﺴﺎزی 2 واحد 125
ﻛﺎردانی فنی ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﻮدرو 49 واحد 3240

 

در جدول به ظرفیت پذیرش کاردانی بدون کنکور علمی کاربردی مکانیک در هر گرایش به طور کلی اشاره کرده ایم. بیشترین ظرفیت پذیرش کاردانی بدون کنکور علمی کاربردی مکانیک 75 دانشجو و کمترین ظرفیت پذیرش کاردانی بدون کنکور علمی کاربردی مکانیک 30 دانشجو است ولی بیشتر واحدها در تمام گرایش های 75 دانشجو در کاردانی مکانیک می پذیرند.

از داوطلبان عزیز دعوت می کنیم علاوه بر ظرفیت پذیرش کاردانی بدون کنکور علمی کاربردی مکانیکلیست دانشگاه های کاردانی بدون کنکور علمی کاربردی مکانیک 97 را هم مطالعه کنند.

داوطلبانی که قصد ثبت نام در رشته کاردانی مکانیک علمی کاربردی بدون کنکور را دارند، می توانند تمام سوالات خود را در این باره در تماس با مشاوران باسابقه و مجرب آیدانیتو مطرح کنند.