خشونت کلامی

خشونت چیست؟ به چه شکل هایی اتفاق می افتد؟ آیا زندنگی انسان ها می تواند خالی از خشونت شود؟ این ها سوال های سختی هستند که تئوری خشونت به آن ها جواب می دهد یا به دنبال پاسخ شان است.

در این مقاله قصد داریم به خشونت کلامی بپردازیم که از خشونت فیزیکی و خشونت روانی مجزا است.

خشونت کلامی چیست؟

خشونت کلامی یکی از انواع شایع خشونت است که شامل رفتارهایی مثل متهم کردن دیگری، تحقیر، تهدید کلامی، امر و نهی، بی اهمیتی، شماتت، فحاشی یا انتقاد بیش از حد است.

این نوع خشونت در اکثر مواقع با خشونت فیزیکی و خشونت روانی همراه است. به عنوان مثال در اکثر رفتارهای بزهکارانه ما با هر سه نوع خشونت مواجه می شویم و به نظر می رسد که خشونت کلامی الزامی ترین انواع خشونت برای خشونت های خیابانی، رفتارهای بزهکارانه و خشونت ها و آزارهای دانش آموزان نسبت به همدیگر و….. است.

در واقع به ندرت ممکن است که کسی نسبت به دیگران خشونت جسمی یا روانی اعمال کند و خشونت کلامی را مورد استفاده قرار ندهد.

واکنش ها نسبت به خشونت کلامی

یکی از مهم ترین سوال ها در مورد خشونت کلامی این است که چه نوع واکنش هایی در مقابل خشونت کلامی، قانونی و صحیح هستند؟

آیا می توان در مقابل یک تهدید کلامی، خشونت فیزیکی انجام داد؟ در مقابل چنین سوالی، دو نگرش وجو دارند: بعضی معتقدند که هیچ وقت یک خشونت کلامی نمی تواند توجیه کننده یک واکنش خشونت آمیز فیزیکی باشد.

عده ای دیگر معتقدند که خشونت کلامی اگر آسیب زا تر از خشونت فیزیکی نباشد، می تواند به همان اندازه آسیب زا باشد. مسائل مرتبط با واکنش های قانونی نسبت به خشونت کلامی اهمیت خیلی زیادی در بررسی جرائم دارند.

مثل هایی از خشونت کلامی

آدم های زیادی خشونت کلامی را زبان آزار دهنده ای می دانند که برای تحقیر دیگری و اعمال قدرت مورد استفاده قرار می گیرد. اما خشونت کلامی فقط به شکل ناسزا گویی با کلمات نیست. ما قبل از صحبت کردن، متوجه زبان بدن می شویم و ذهن هایمان زبان بدن را تبدیل به کلمات می کند. وقتی شما زنی باشید که در خیابان راه می رود، یک نگاه جنسی مردانه را کاملاً تشخیص می دهید و بدون این که مرد چیزی بگوید، متوجه منظورش می شوید.

خشونت کلامی می تواند به شکل فریاد زدن و ناسزا گفتن اتفاق بیافتد. وقتی در دعواهای زناشویی یکی از همسران بر سر دیگری داد می کشد و به او توهین می کند، در واقع در حال خشونت کلامی است. اما حتی در بعضی موقعیت ها، سکوت هم نوعی خشونت کلامی است. وقتی شما به کسی نیاز دارید و حتماً باید با او گفت و گو کنید، خشونت کلامی می تواند در غالب سکوت و بی اهمیتی باشد. در واقع او با سکوت این پیام را به شما می رساند که هیچ اهمیتی ندارید و دیده و شنیده نمی شوید.

خشونت کلامی شدیداً آسیب رسان است و می تواند در محیط های مختلفی مثل خانه، مدرسه، محل کار، مکان های عمومی، زندگی مشترک و…..رخ بدهد. اگر قربانیان این خشونت خودشان را نجات ندهند، ممکن است با تبعات خطرناک و عمیق روانی در زندگی مواجه شوند.

در ادامه مطالعه مقاله «رفتار صحیح در برابر توهین و تحقیر همسر» را به شماپیشنهاد می کنیم.

چنانچه در زندگی شخصی یا اجتماعی، در معرض خشونت کلامی هستید، برای آگاهی از روش های مقابله با این خشونت، با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.