بیماری های جراحی مغز و اعصاب در معافیت

در این مقاله موضوع بیماری های جراحی مغز و اعصاب در معافیت خواهیم پرداخت.

مشمولانی که عمل جراحی، کیست های مختلف مغز یا نخاع و… دارند، بهتر است با مطالعه مقاله بیماری های جراحی و مغز و اعصاب در معافیت از وضعیت خدمت نظام وظیفه خود مطلع شوند. در ادامه مطلب شما را از انواع بیماری های جراحی مغز و اعصاب در معافیت و نوع معافیت هر یک از بیماری ها مطلع خواهیم کرد.

انواع بیماری های جراحی مغز و اعصاب در معافیت

در دسته ی ششم بیماری های قابل بررسی در معافیت ( بیماری های جراحی مغز و اعصاب در معافیت) ،20 مورد برای بررسی بیماری وجود دارد که در ادامه مشاهده خواهید کرد.

 • اسپوندیلولیریس و اسپوندیلولیستزیس و رترو لیستزیس
 • انواع هرنی ریسکال یا EXTRUSION دیسک.
 • PROTRUSION، برجستگی (BULGING) یا دهیدراتاسیون دیسکال.
 • لامینکتوهی با عمل جراحی
 • ساکرالیراسیون، لومبرایزاسیون، اسپینابیفید اوهمی ساکرالیزاسیون ..
 • تومورهای استخوانی خوش خیم ستون فقرات.
 • انواع شکستگی های مهره ها
 • تغییر شکل های مادرزادی جمجمه مانند ماکرد سفالی
 • کیست های آراکنوئید و ضایعات مادرزادی با اثر فشاری و توام با اختلال عصبی یا بدون عمل جراحی.
 • اختلالات عروقی مغز ( مثل آنوریسم و V.M)
 • شکستگی های فرورفته جمجمه بدون سابقه عمل جراحی و فاقد عارضه یا شکستگی های خطی
 • سابقه عمل جراحی روی مغز
 • کمپرسیون های نخاعی
 • هر نوع جسم خارجی در داخل جمجمه و کانال نخاعی
 • توراسیک اوت لت سندرم (TOS)
 • انواع خونریزیهای سربر و مننژ
 • تروماهای عصبی
 • وجود کیست های مغزی و یا نخاعی
 • تومورهای سیستم اعصاب مرکزی (CNS ) و محیطی
 • هر گونه عمل جراحی روی ستون فقرات ( به جز نسج نرم )

در ادامه مقاله بیماری های جراحی مغز و اعصاب در معافیت شما را با انواع معافیت ها و نوع معافیت این بیماری را خواهید دید.

نوع معافیت های بیماری جراحی مغز و اعصاب

با توجه به شدت بیماری و نوع بیماری های گفته شده معافیت این دسته به سه بخش تقسیم می شود: معافیت دائم، معافیت موقت، معافیت از رزم.

در ادامه می توانید نوع معافیت بیماری های نام برده شده را مشاهده کنید.

بیماری هایی که معافیت دائم به آن ها تعلق می گیرد شامل موارد زیر است:

اسپوندیلولیزیس با هر درجه همراه با اختلال و علائم عصبی، اسپوندیلولیستزیس همراه با BULGE دیسک، رترولیستزیس همراه با علائم اختلال و علائم عصبی، انواع هرنی دیسقال، لامینکتومی با عمل جراحی همراه با سوابق مستند، تومورهای استخوانی خوش خیم ستون فقرات در صورتی که از نظر حجم و موقعیت اختلال عملی ایجاد کند، انواع شکستگی ها مهره باکلاپس بیشتر از 25 درصد، شکل مادرزادی جمجمه با اختلال عملکرد، کیست های آراکنوئید و ضایعات مادر زادی با اثر فشاری توام با اختلال عصبی و یا بدون عمل جراحی، اختلالات عروقی مغز و….

بیماری هایی که شامل معافیت موقت و معافیت از رزم می شود شامل موارد زیر است:

کروماهای عصبی در موارد حاد جهت سیر مراحل درمان شش ماه معافیت موقت و صدمات عصبی حسی معافیت از رزم، وجود کیست های مغزی و یا نخاعی بدون اختلال عملی یا علائم عصبی، تومورهای سیستم اعصاب مرکزی و محیطی خوش خیم، بدون عارضه عصبی و اختلال عملی هر گونه عمل  جراحی روی ستون فقرات در موارد حاد و در سیر مراحل درمان شش ماه معافیت موقت و بدون اختلال عملکرد ی واضح معاف از خدمات رزمی.

پیشنهاد می کنیم بعد از مطالعه بیماری های جراحی مغز و اعصاب در معافیت مقاله ی مدارک معافیت پزشکی را مطالعه کنید.
اگر سوالی پیرامون معافیت پزشکی و بیماری های جراحی مغز و اعصاب در معافیت دارید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.