آیدانیتو > انتخاب رشته دکتری عمران 98
انتخاب رشته دکتری, انتخاب رشته دکتری مهندسی عمران- مدیریت ساخت, انتخاب رشته دکتری مهندسی عمران-حمل و نقل, انتخاب رشته دکتری مهندسی عمران-راه و ترابری, انتخاب رشته دکتری مهندسی عمران-زلزله, انتخاب رشته دکتری مهندسی عمران-ژئوتکنیک, انتخاب رشته دکتری مهندسی عمران-سازه, انتخاب رشته دکتری مهندسی عمران-سواحل بنادر و سازه های دریایی, انتخاب رشته دکتری مهندسی عمران-محیط زیست, انتخاب رشته دکتری مهندسی عمران-مدیریت منابع آب, مهندسی عمران

انتخاب رشته دکتری عمران 98


انتخاب رشته دکتری عمران 98

رشته مهندسی عمران یکی از پرطرفدارترین رشته هاست و تاریخچه ای بسیار غنی دارد. مهندسی عمران در گذشته با عنوان مهندسی راه و ساختمان شناخته می شد و تا چند سال پیش با مهندس معماری تحت یک عنوان، نامیده می شد. اما از آنجا که پایه و اساس تمامی رشته های مذکور طراحی و ساخت است، به صورت تخصصی مهندسی عمران موظف به طراحی، محاسبه و اجرای پروژه های عمرانی است. کسب آگاهی از اصول انتخاب رشته دکتری عمران این فرصت را در اختیارمان قرار می دهد تا با بررسی دقیق گرایش های مختلفی که در مقطع دکتری برای رشته عمران تعریف می شوند و شناخت از واحدهای دانشگاهی ، بهترین گزینه را انتخاب نماییم.

گرایش های دکتری مهندسی عمران

برای رشته مهندسی عمران 10 گرایش و برای رشته مهندسی عمران نقشه برداری 4 گرایش در دفترچه راهنمای انتخاب رشت دکتری تعریف شده است که عبارتند از:

ردیفگرایش های دکتری مهندسی عمران
1مهندسی عمران سازه6مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازه های دریایی
2مهندسی عمران – زلزله7مهندسی عمران – مدیریت منابع آب
3مهندسی عمران ژئوتکنیک8مهندسی عمران – حمل و نقل
4مهندسی عمران – مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی9مهندسی عمران – محیط زیست
5مهندسی عمران – راه و ترابری10مهندسی عمران – مدیریت ساخت

 

ردیفگرایش های دکتری مهندسی عمران – نقشه برداری
1مهندسی عمران نقشه برداری – ژئودزی
2مهندسی عمران نقشه برداری -فتوگرامتری
3مهندسی عمران نقشه برداری -سنجش از دور
4مهندسی عمران نقشه برداری – سیتم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

 

ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی عمران

در دفترچه راهنمای انتخاب رشته 96، برای گرایش های مختلف مهندسی عمران، ظرفیت پذیرش به تفکیک ذکر شده است، با توجه به اینکه در حال حاضر دفترچه راهنمای انتخاب رشته دکتری 98 منتشر نشده است در ادامه به بررسی ظرفیت پذیرش های عمران در سال 96 می پردازیم: در مجموع ظرفیت پذیرش سراسری برای گرایش های مختلف مهندسی عمران به شرح زیر است:

رشتهگرایشظرفیت پذیرش در مجموعواحد آموزشی با بیشترین پذیرشتعداد پذیرش
مهندسی عمرانسازه202دانشگاه صنعتی اصفهان و پردیس خودگردان9
مهندسی عمرانزلزله45پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (روزانه)14
مهندسی عمرانژئوتکنیک108دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران (روزانه)6
مهندسی عمرانمهندسی آب و سازه های هیدرولیکی44دانشگاه رازی (کرمانشاه – روزانه)5
مهندسی عمرانراه و ترابی46دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شمال (پیام نور)5
مهندسی عمرانسواحل، بنادر و سازه های دریایی14
مهندسی عمرانمدیریت منابع آب40دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه)5
مهندسی عمرانحمل و نقل22دانشگاه غیر انتفاعی شمال – آمل (غیر انتفاعی)7
مهندسی عمرانمدیریت ساخت12
مهندسی عمرانمحیط زیست29
مهندسی عمران- نقشه برداریژئودزی12دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران (روزانه)5
مهندسی عمران- نقشه برداریفتوگرامتری9دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی – تهران7
مهندسی عمران- نقشه برداریسنجش از دور9دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران (روزانه)5
مهندسی عمران- نقشه برداریسیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)7دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (تهران) (روزانه)5

 

رشته مهندسی عمران – دوره روزانه

نام دانشگاهگرایش ها و ظرفیت پذیرش
 سازهزلزلهژئوتکنیکمهندسی آب و سازه های هیدرولیکیراه و ترابریسواحل،بنادر و سازه های دریاییمدیریت منابع آبحمل و نقلمدیریت ساختمحیط زیست
ارومیه5 32      
اصفهان7     2   
بوعلی سینا – همدان2 1       
بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین3 3 2  2  
تبریز111  11   
تربیت دبیر شهید رجایی – تهران4         
تربیت مدرس54333  3 3
تهران5232332 22
خوارزمی – تهران4 4       
رازی – کرمانشاه2 35      
زنجان3 122     
سمنان41111 1   
سیستان و بلوچستان – زاهدان6  4  3   
شهید باهنر – کرمان8 33      
شیراز3 4   3  3
صنعتی اصفهان14 4   5   
صنعتی امیر کبیر – تهران72323 1231
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران953 3 2  2
صنعتی سهند – تبریز4 12 2    
صنعتی شاهرود4 11223  2
صنعتی شریف – تهران523 1 2221
صنعتی نوشیروانی بابل61312    2
علم و صنعت ایران – تهران2163223123
فردوسی مشهد4 333     
قم3 21 1    
گیلان – رشت6 4       
ملایر1         
هرمزگان – بندرعباس3 3       
یزد1 422     
شهید بهشتی – تهران 33   3   
محقق اردبیلی – اردبیل 1        
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 14        
صنعتی شیراز 44       

 

رشته مهندسی راه آهن – دوره روزانه

نام دانشگاهگرایش ها و ظرفیت پذیرش
 خط و سازه های ریلی
علم و صنعت ایران-تهران3

 

مهندسی عمران – دوره نوبت دوم

نام دانشگاهگرایش ها و ظرفیت پذیرش
*سازهزلزلهژئوتکنیکمهندسی آب و سازه های هیدرولیکیراه و ترابریسواحل،بنادر و سازه های دریاییمدیریت منابع آبحمل و نقلمدیریت ساختمحیط زیست
ارومیه1 11      
بوعلی سینا – همدان1 1       
بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین3 2 1  1  
تبریز111  11   
تربیت دبیر شهید رجایی – تهران4         
تربیت مدرس  2       
تهران1       1 
سمنان21111 1   
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران111 1 1  1
صنعتی شاهرود3 1  12  2
فردوسی مشهد3 222     
شهید بهشتی – تهران 11   1   
محقق اردبیلی – اردبیل 1        
صنعتی امیر کبیر-تهران  21    21

 

مهندسی عمران – پیام نور

نام دانشگاهگرایش ها و ظرفیت پذیرش
*سازهزلزلهژئوتکنیکمهندسی آب و سازه های هیدرولیکیراه و ترابریسواحل،بنادر و سازه های دریاییمدیریت منابع آبحمل و نقلمدیریت ساختمحیط زیست
پیام نور استان تهران – تهران شمال    5     

 

مهندسی عمران – غیر انتفاعی

نام دانشگاهگرایش ها و ظرفیت پذیرش
*سازهزلزلهژئوتکنیکمهندسی آب و سازه های هیدرولیکیراه و ترابریسواحل،بنادر و سازه های دریاییمدیریت منابع آبحمل و نقلمدیریت ساختمحیط زیست
غیر انتفاعی شمال – آمل       7  
غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران7         

 

مهندسی عمران – پردیس خودگردان

نام دانشگاهگرایش ها و ظرفیت پذیرش
*سازهزلزلهژئوتکنیکمهندسی آب و سازه های هیدرولیکیراه و ترابریسواحل،بنادر و سازه های دریاییمدیریت منابع آبحمل و نقلمدیریت ساختمحیط زیست
ارومیه5         
اصفهان3     2   
خوارزمی – تهران4 4       
سمنان2         
شهید باهنر – کرمان4         
صنعتی اصفهان9 1       
صنعتی شاهرود4 1       
صنعتی نوشیروانی بابل6        2
گیلان – رشت3         
تبریز 1        
شیراز  4      3
صنعتی امیر کبیر – تهران  21    11
علم و صنعت ایران – تهران  2 2  11 

 

مهندسی عمران – بورس خارج از کشور

نام دانشگاهگرایش ها و ظرفیت پذیرش
*سازهزلزلهژئوتکنیکمهندسی آب و سازه های هیدرولیکیراه و ترابریسواحل،بنادر و سازه های دریاییمدیریت منابع آبحمل و نقلمدیریت ساختمحیط زیست
اصفهان  1       
یزد   1      
صنعتی سهند – تبریز     1    

 

ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی عمران- نقشه برداری

نام دانشگاهنوع پذیرشرشتهگرایش ها و ظرفیت پذیرش
***ژئودرزیفتوگرامتریسنجش از دورسیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
اصفهانروزانهمهندسی عمران – نقشه برداری3 3 
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (تهران)روزانهمهندسی عمران – نقشه برداری5755
اصفهاننوبت دوممهندسی عمران – نقشه برداری1  1
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (تهران)نوبت دوممهندسی عمران – نقشه برداری111 
بجنوردبورس اعزام به خارجمهندسی عمران – نقشه برداری11  
صنعتی شاهرودبورس اعزام به خارجمهندسی عمران – نقشه برداری1   
اصفهانبورس اعزام به خارجمهندسی عمران – نقشه برداری   1

  

بهترین دانشگاه های پذیرنده دکتری عمران

از جمله مهم ترین و اساسی ترین موارد مورد توجه درزمان انتخاب رشته دکتری عمران اطلاع از لیست بهترین دانشگاه های پذیرنده این رشته در دوره دکتری است. زیرا همان طور که مستحضر هستید داوطلبان به دنبال تحصیل در بهترین و شناخته شده ترین دانشگاه ها هستند. مشاوران آیدانیتو می توانند اطلاعات لازم در رابطه با لیست این بهترین دانشگاه ها در اختیار شما بگذارند. پس در صورت نیاز با آن ها تماس بگیرید. 
در نهایت بایستی بگوییم که:
اگر اطلاعات جامع تری درباره ی انتخاب رشته دکتری عمران دارید… اگر گرایش های دکتری عمران را بیشتر می شناسید… اگر اطلاعات بیشتری در مورد ظرفیت های دانشگاه ها برای رشته عمران در مقطع دکتری دارید… اگر فکر می کنید که اطلاعات و تجربیاتی در زمینه تحصیل در رشته مهندسی عمران دارید، که می تواند برای دوستانتان مفید باشد… شما را به چالش «سهیم شدن در تجارب یکدیگر» دعوت می کنیم. در این چالش سعی می کنیم که با به اشتراک گذاشتن نظرات و تجربیات یکدیگر، مسیر پیش رو را روشن تر کنیم و در نتیجه با چشمانی بازتر و اطلاعاتی جامع تر نسبت به انتخاب راه آینده خود اقدام نماییم.
در این مقاله به بررسی انتخاب رشته دکتری عمران پرداختیم. پیشنهاد می کنیم سری هم به مقاله مشاوره انتخاب رشته دکتری بزنید.
اگر سوالی در زمینه انتخاب رشته دکتری عمران ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *