انتخاب رشته دکتری عمران 98

رشته مهندسی عمران یکی از پرطرفدارترین رشته هاست و تاریخچه ای بسیار غنی دارد. مهندسی عمران در گذشته با عنوان مهندسی راه و ساختمان شناخته می شد و تا چند سال پیش با مهندس معماری تحت یک عنوان، نامیده می شد. اما از آنجا که پایه و اساس تمامی رشته های مذکور طراحی و ساخت است، به صورت تخصصی مهندسی عمران موظف به طراحی، محاسبه و اجرای پروژه های عمرانی است. کسب آگاهی از اصول انتخاب رشته دکتری عمران این فرصت را در اختیارمان قرار می دهد تا با بررسی دقیق گرایش های مختلفی که در مقطع دکتری برای رشته عمران تعریف می شوند و شناخت از واحدهای دانشگاهی ، بهترین گزینه را انتخاب نماییم.

گرایش سازه در مهندسی عمران، بیشترین ظرفیت پذیرش روزانه را دارد

گرایش های دکتری مهندسی عمران

برای رشته مهندسی عمران 10 گرایش و برای رشته مهندسی عمران نقشه برداری 4 گرایش در دفترچه راهنمای انتخاب رشت دکتری تعریف شده است که عبارتند از:

ردیف گرایش های دکتری مهندسی عمران
1 مهندسی عمران سازه 6 مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازه های دریایی
2 مهندسی عمران – زلزله 7 مهندسی عمران – مدیریت منابع آب
3 مهندسی عمران ژئوتکنیک 8 مهندسی عمران – حمل و نقل
4 مهندسی عمران – مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی 9 مهندسی عمران – محیط زیست
5 مهندسی عمران – راه و ترابری 10 مهندسی عمران – مدیریت ساخت

 

ردیف گرایش های دکتری مهندسی عمران – نقشه برداری
1 مهندسی عمران نقشه برداری – ژئودزی
2 مهندسی عمران نقشه برداری -فتوگرامتری
3 مهندسی عمران نقشه برداری -سنجش از دور
4 مهندسی عمران نقشه برداری – سیتم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

 

ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی عمران

در دفترچه راهنمای انتخاب رشته 96، برای گرایش های مختلف مهندسی عمران، ظرفیت پذیرش به تفکیک ذکر شده است، با توجه به اینکه در حال حاضر دفترچه راهنمای انتخاب رشته دکتری 98 منتشر نشده است در ادامه به بررسی ظرفیت پذیرش های عمران در سال 96 می پردازیم: در مجموع ظرفیت پذیرش سراسری برای گرایش های مختلف مهندسی عمران به شرح زیر است:

رشته گرایش ظرفیت پذیرش در مجموع واحد آموزشی با بیشترین پذیرش تعداد پذیرش
مهندسی عمران سازه 202 دانشگاه صنعتی اصفهان و پردیس خودگردان 9
مهندسی عمران زلزله 45 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (روزانه) 14
مهندسی عمران ژئوتکنیک 108 دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران (روزانه) 6
مهندسی عمران مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی 44 دانشگاه رازی (کرمانشاه – روزانه) 5
مهندسی عمران راه و ترابی 46 دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شمال (پیام نور) 5
مهندسی عمران سواحل، بنادر و سازه های دریایی 14
مهندسی عمران مدیریت منابع آب 40 دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) 5
مهندسی عمران حمل و نقل 22 دانشگاه غیر انتفاعی شمال – آمل (غیر انتفاعی) 7
مهندسی عمران مدیریت ساخت 12
مهندسی عمران محیط زیست 29
مهندسی عمران- نقشه برداری ژئودزی 12 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران (روزانه) 5
مهندسی عمران- نقشه برداری فتوگرامتری 9 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی – تهران 7
مهندسی عمران- نقشه برداری سنجش از دور 9 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران (روزانه) 5
مهندسی عمران- نقشه برداری سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 7 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (تهران) (روزانه) 5

 

رشته مهندسی عمران – دوره روزانه

نام دانشگاه گرایش ها و ظرفیت پذیرش
  سازه زلزله ژئوتکنیک مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی راه و ترابری سواحل،بنادر و سازه های دریایی مدیریت منابع آب حمل و نقل مدیریت ساخت محیط زیست
ارومیه 5   3 2            
اصفهان 7           2      
بوعلی سینا – همدان 2   1              
بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 3   3   2     2    
تبریز 1 1 1     1 1      
تربیت دبیر شهید رجایی – تهران 4                  
تربیت مدرس 5 4 3 3 3     3   3
تهران 5 2 3 2 3 3 2   2 2
خوارزمی – تهران 4   4              
رازی – کرمانشاه 2   3 5            
زنجان 3   1 2 2          
سمنان 4 1 1 1 1   1      
سیستان و بلوچستان – زاهدان 6     4     3      
شهید باهنر – کرمان 8   3 3            
شیراز 3   4       3     3
صنعتی اصفهان 14   4       5      
صنعتی امیر کبیر – تهران 7 2 3 2 3   1 2 3 1
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 9 5 3   3   2     2
صنعتی سهند – تبریز 4   1 2   2        
صنعتی شاهرود 4   1 1 2 2 3     2
صنعتی شریف – تهران 5 2 3   1   2 2 2 1
صنعتی نوشیروانی بابل 6 1 3 1 2         2
علم و صنعت ایران – تهران 2 1 6 3 2 2 3 1 2 3
فردوسی مشهد 4   3 3 3          
قم 3   2 1   1        
گیلان – رشت 6   4              
ملایر 1                  
هرمزگان – بندرعباس 3   3              
یزد 1   4 2 2          
شهید بهشتی – تهران   3 3       3      
محقق اردبیلی – اردبیل   1                
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   14                
صنعتی شیراز   4 4              

 

رشته مهندسی راه آهن – دوره روزانه

نام دانشگاه گرایش ها و ظرفیت پذیرش
  خط و سازه های ریلی
علم و صنعت ایران-تهران 3

 

مهندسی عمران – دوره نوبت دوم

نام دانشگاه گرایش ها و ظرفیت پذیرش
* سازه زلزله ژئوتکنیک مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی راه و ترابری سواحل،بنادر و سازه های دریایی مدیریت منابع آب حمل و نقل مدیریت ساخت محیط زیست
ارومیه 1   1 1            
بوعلی سینا – همدان 1   1              
بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 3   2   1     1    
تبریز 1 1 1     1 1      
تربیت دبیر شهید رجایی – تهران 4                  
تربیت مدرس     2              
تهران 1               1  
سمنان 2 1 1 1 1   1      
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 1 1 1   1   1     1
صنعتی شاهرود 3   1     1 2     2
فردوسی مشهد 3   2 2 2          
شهید بهشتی – تهران   1 1       1      
محقق اردبیلی – اردبیل   1                
صنعتی امیر کبیر-تهران     2 1         2 1

 

مهندسی عمران – پیام نور

نام دانشگاه گرایش ها و ظرفیت پذیرش
* سازه زلزله ژئوتکنیک مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی راه و ترابری سواحل،بنادر و سازه های دریایی مدیریت منابع آب حمل و نقل مدیریت ساخت محیط زیست
پیام نور استان تهران – تهران شمال         5          

 

مهندسی عمران – غیر انتفاعی

نام دانشگاه گرایش ها و ظرفیت پذیرش
* سازه زلزله ژئوتکنیک مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی راه و ترابری سواحل،بنادر و سازه های دریایی مدیریت منابع آب حمل و نقل مدیریت ساخت محیط زیست
غیر انتفاعی شمال – آمل               7    
غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران 7                  

 

مهندسی عمران – پردیس خودگردان

نام دانشگاه گرایش ها و ظرفیت پذیرش
* سازه زلزله ژئوتکنیک مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی راه و ترابری سواحل،بنادر و سازه های دریایی مدیریت منابع آب حمل و نقل مدیریت ساخت محیط زیست
ارومیه 5                  
اصفهان 3           2      
خوارزمی – تهران 4   4              
سمنان 2                  
شهید باهنر – کرمان 4                  
صنعتی اصفهان 9   1              
صنعتی شاهرود 4   1              
صنعتی نوشیروانی بابل 6                 2
گیلان – رشت 3                  
تبریز   1                
شیراز     4             3
صنعتی امیر کبیر – تهران     2 1         1 1
علم و صنعت ایران – تهران     2   2     1 1  

 

مهندسی عمران – بورس خارج از کشور

نام دانشگاه گرایش ها و ظرفیت پذیرش
* سازه زلزله ژئوتکنیک مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی راه و ترابری سواحل،بنادر و سازه های دریایی مدیریت منابع آب حمل و نقل مدیریت ساخت محیط زیست
اصفهان     1              
یزد       1            
صنعتی سهند – تبریز           1        

 

ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی عمران- نقشه برداری

نام دانشگاه نوع پذیرش رشته گرایش ها و ظرفیت پذیرش
* * * ژئودرزی فتوگرامتری سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
اصفهان روزانه مهندسی عمران – نقشه برداری 3   3  
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (تهران) روزانه مهندسی عمران – نقشه برداری 5 7 5 5
اصفهان نوبت دوم مهندسی عمران – نقشه برداری 1     1
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (تهران) نوبت دوم مهندسی عمران – نقشه برداری 1 1 1  
بجنورد بورس اعزام به خارج مهندسی عمران – نقشه برداری 1 1    
صنعتی شاهرود بورس اعزام به خارج مهندسی عمران – نقشه برداری 1      
اصفهان بورس اعزام به خارج مهندسی عمران – نقشه برداری       1

  

بهترین دانشگاه های پذیرنده دکتری عمران

از جمله مهم ترین و اساسی ترین موارد مورد توجه درزمان انتخاب رشته دکتری عمران اطلاع از لیست بهترین دانشگاه های پذیرنده این رشته در دوره دکتری است. زیرا همان طور که مستحضر هستید داوطلبان به دنبال تحصیل در بهترین و شناخته شده ترین دانشگاه ها هستند. مشاوران آیدانیتو می توانند اطلاعات لازم در رابطه با لیست این بهترین دانشگاه ها در اختیار شما بگذارند. پس در صورت نیاز با آن ها تماس بگیرید. 
در نهایت بایستی بگوییم که:
اگر اطلاعات جامع تری درباره ی انتخاب رشته دکتری عمران دارید… اگر گرایش های دکتری عمران را بیشتر می شناسید… اگر اطلاعات بیشتری در مورد ظرفیت های دانشگاه ها برای رشته عمران در مقطع دکتری دارید… اگر فکر می کنید که اطلاعات و تجربیاتی در زمینه تحصیل در رشته مهندسی عمران دارید، که می تواند برای دوستانتان مفید باشد… شما را به چالش «سهیم شدن در تجارب یکدیگر» دعوت می کنیم. در این چالش سعی می کنیم که با به اشتراک گذاشتن نظرات و تجربیات یکدیگر، مسیر پیش رو را روشن تر کنیم و در نتیجه با چشمانی بازتر و اطلاعاتی جامع تر نسبت به انتخاب راه آینده خود اقدام نماییم.
در این مقاله به بررسی انتخاب رشته دکتری عمران پرداختیم. پیشنهاد می کنیم سری هم به مقاله مشاوره انتخاب رشته دکتری بزنید.
اگر سوالی در زمینه انتخاب رشته دکتری عمران ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.