سازمان نظام وظیفه عمومی کشور تغییراتی را در بعضی از قوانین خود ایجاد کرده است

افزایش مرخصی سربازان

طبق اعلام سازمان نظام وظیفه عمومی کشور مرخصی سربازان وظیفه عمومی که از اول آذر ماه 99 اعزام شده اند به ماهی 2/5 روز افزایش پیدا کرده است. مرخصی سربازن از مدت 12 روز در سال به مدت 30 روز در سال تغییر پیدا کرده است. به سربازانی که در مناطق بد آب و هوا خدمت میکنند نیز تا 45 روز مرخصی تعلق میگیرد. افراد متاهل نیز مانند سربازان عادی محاسبه میشوند و همان 30 روز مرخصی در سال را دارند.

کسری تاهل سربازان

برای سربازان متاهلی که از اول آذر ماه سال 99 اعزام شده اند به مدت 2 ماه کسری خدمت تعلق میگیرد و به ازای هر فرزند نیز 3 ماه کسری شامل افراد میشود