منابع برتر مدیریت پروژه و ساخت

منابع دکتری مدیریت پروژه و ساخت

منابع دکتری مدیریت پروژه و ساخت رشته مدیریت پروژه و ساخت، تلفیق علم ، هنر و فن و ترکیبی از سه رشته عمران ، صنایع و مدیریت است.  رشته مدیریت پروژه و ...

ادامه مطلب