انتخاب رشته کنکور ریاضي فیزیک

انتخاب رشته کنکور ریاضی و فیزیک

انتخاب رشته کنکور ریاضی و فیزیکهر چقدر هم که بگوییم نه! اما باید قبول کنیم که کنکور یک غول بزرگ است و اگر بخواهیم  آن را از پای در آوریم، بایس...

ادامه مطلب