بیش فعالی در نوجوانان

بیش فعالی در نوجوانان احتمالاً نشانه های بیش فعالی و عدم تمرکز در نوجوانان ، شامل پریدن روی میز و...

ادامه مطلب