آیدانیتو فضای هوشمند مشاوره و آموزش سالمندان ، هر آنچه که میخواهید در مورد مسائل سالمندان بدانید به اینجا مراجعه کنید ، بهترین مشاوره در خصوص خانواده و مسائل سالمندان اینجا در اختیارتان گذاشته ایم ، مشاوره و آموزش مسائل مربوط به سالمندان ، راهنمایی شما برای مسائل مربوط به افراد سال خورده و پیر ،