آیدانیتو فضای هوشمند مشاوره و آموزش سالمندان ، هر آنچه که میخواهید در مورد مراقبت از سالمندان بدانید به اینجا مراجعه کنید ، بهترین مشاوره در خصوص مراقبت از سالمندان در منزل اینجا در اختیارتان گذاشته ایم ، مشاوره و آموزش روشهای مراقبت از سالمندان ، راهنمایی شما برای مراقبت پرستاری از افراد سال خورده و پیر ،