آیدانیتو فضای هوشمند مشاوره و آموزش سالمندان ، هر آنچه که در مورد سالمندان و کیفیت زندگی سالمندان بدانید ما در آیدانیتو در اختیار شما گذاشته ایم ، بهترین مشاوره و آموزش در idanito برای روانشناسی سالمندان ، راهنمایی و آموزش خانواده برای رفتار با سالمندان ، سالمند ، سالخورده ، سالمندان ،