آیدانیتو فضای هوشمند مشاوره و آموزش ترس ، هر آنچه میخواهید در مورد ترس از دست دادن بدانید به اینجا بیاید ، بهترین مشاوره و آموزش در مورد فلسفه ترس که اینجا در اختیارتان گذاشته ایم ، مرجع آموزش و مشاوره در خصوص غلبه بر ترس که باعث رشد و توسعه ی فردی میشود ، راهنمایی و مشاوره افراد برای غلبه بر ترس در افراد در سنین مختلف