آیدانیتو فضای هوشمند مشاوره و آموزش درباره بهداشت جنسی ، هرنکته ای درباره بهداشت جنسی را می توانید در سایت ایدانیتو پیدا کنید ، رابطه جنسی سالم نیازمند رعایت کردن مواردی است که کمک می کند بتوانید رابطه سالمی داشته باشید ، آیا می توان با رعایت موارد مختلف به نیاز های مختلف جنسی خود پاسخ داد