آیدانیتو فضای هوشمند مشاوره و آموزش درباره خودارضایی ، راه ها و روش های ترک خودارضایی در وبسایت ایدانیتو ، صدمات جسمی و روحی این بیماری چیست ، چه عواملی باعث بروز این بیماری در افراد می شوند ، آیا امکان دارد افرادی که دارای همسر هستند نیز به این بیماری دچار باشند