آیدانیتو فضای هوشمند مشاوره و آموزش سادیسم جنسی ، شرایط بیماری های جنسی و نشانه های آن چیست ، ایدانیتو مشاوره و آموزش درباره افراد دارای سادیسم جنسی ، هر فردی ممکن است به بیماری های مختلف جنسی دچار شود ، آیا سن در بروز این بیماری مدنظر است