آیدانیتو فضای هوشمند مشاوره و آموزش درباره اختلال کودک آزاری ، مشاوره برای افراد بیمار به اختلال کودک آزاری در ایدانیتو ، آیا افرادی که دارای این بیماری هستند و تمایل جنسیشان نسبت به کودکان شدید است قابل درمان هستند ، آیا افراد دارای این بیماری فقط به کودکان دختر تمایل دارند