آیدانیتو فضای هوشمند مشاوره و آموزش برای افراد مبتلا به بیماری همجنس گرایی ، آیا درمانی برای بیماری همجنس گرایی وجود دارد ، افراد مبتلا به این بیماری دارای چه نشانه هایی هستند ، چرا افراد مبتلا به این بیماری فقط به جنس موافق خود تمایل جنسی دارند