آیدانیتو فضای هوشمند مشاوره و آموزش زندگی مشترک ، هرآنچه میخواهید در مورد دوران عقد بستگی بدانید به اینجا مراجعه کنید ، بهترین مشاوره و آموزش در خصوص دوران عقد چه مدت باشد ، راهنمایی و آموزش زوجین که در دوران عقد و رابطه آن ها چگونه باشد ، دوران عقد تا عروسی ، دوران عقد ، دوران عقد و روابط زناشویی ،