آیدانیتو فضای هوشمند مشاوره و آموزش کودک ، هر آنچه که میخواهید در مورد ناشنوایی و کم شنوایی کودکان بدانید به اینجا مراجعه کنید ، بهترین مشاوره را در خصوص ناشنوایی و کم شنوایی کودکان را اینجا در اختیارتان گذاشته ایم ، مشاوره و حل مشکلات ناشنوایی و کم شنوایی کودکان ، بررسی مشکلات و علت ناشنوایی و کم شنوایی کودکان ،