با کودکان معلول بیشتر آشنا بشویم

کودکان معلول حدود 150 میلیون کودک معلول در سراسر جهان زندگی می کنند و اغلب از امکانات مناسبی...

ادامه مطلب