آیدانیتو فضای هوشمند مشاوره و آموزش کودک ، هر آنچه که میخواهید در مورد کودکان معلول بدانید به اینجا مراجعه کنید ، بهترین مشاوره را در خصوص کودکان معلول جسمی حرکتی را اینجا در اختیارتان گذاشته ایم ، مشاوره و حل مشکلات کودکان معلول و ناتوان ، بررسی مشکلات کودکان معلول ، کودکان معلول ،