آیدانیتو فضای هوشمند مشاوره و آموزش تکمیل ظرفیت ، مشاوره ایدانیتو درباره تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد بدون کنکور مجازی ، تمام تبصره ها و قانون های شرکت در کارشناسی ارشد بدون کنکور مجازی ، ظرفیت دانشگاه ها برای دانشجو های کارشناسی ارشد مجازی چقدر است