#

تکمیل ظرفیت تجربی غیرانتفاعی

تکمیل ظرفیت تجربی غیرانتفاعی بعد از ثبت نام دانشگاه ها و خالی ماندن بخشی از ظرفیت های در نظر گرفته شده برای رشته های مختلف، تکمیل ظرفیت انجام می شود...

ادامه مطلب