دسته: برنامه ریزی و منابع دکتری مهندسی مکانیک-دینامیک کنترل و ارتعاشات