منابع آزمون دکتری ۹۷

نویسنده : مریم کاوه
۰۴ بهمن ۹۶ ۲۹ ۰

همان طور که می دانید آزمون دکتری دانشگاه آزاد و دانشگاه سراسری ادغام شده اند، از این رو تنها با خواندن  منابع ذکر شده در دفترچه ی ثبت نام می توانید در رشته ی مورد نظر خود در دانشگاه های سراسری و یا آزاد پذیرش شوید.

رشته های دوره ی دکتری در 7 گروه آزمایشی به شرح زیر قرار می گیرند:

1- گروه آزمایشی علوم انسانی

2- گروه آزمایشی علوم پایه

3- گروه آزمایشی فنی و مهندسی

4- گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی

5- گروه آزمایشی هنر

6- گروه آزمایشی دامپزشکی

7- گروه آزمایشی زبان

در صورتی که تمایل دارید منابع هر یک از رشته های دکتری را دریافت کنید. در ادامه ی این مقاله با ما همراه باشید.

منابع آزمون دکتری گروه آزمایشی علوم انسانی

رشته های زیر مجموعه ی گروه علوم انسانی به شرح زیر هستند. برای دانلود منابع آزمون دکتری 97 هر رشته کافیست روی رشته ی مورد نظر کلیک کنید.

در رشته های انسانی لیست منابع شامل: 1- استعداد تحصیلی – 2- زبان انگلیسی  3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی می باشد.

 

 زبان و ادبیات فارسیمددكاري اجتماعيعلم اطلاعات و دانش شناسيمحيط زيست
 جغرافیای سیاسیعلوم قرآن و حديثحقوق عموميمطالعات زنان
جغرافيا و برنامه ريزي شهريفقه و مباني حقوق اسلاميحقوق جزا و جرم شناسیمدرسي معارف اسلامي
جغرافيا و برنامه ريزي روستاييادیان و عرفانحقوق بین المللی عمومیمحيط زيست
ژئومورفولوژيتاريخ و تمدن ملل اسلاميحقوق خصوصي 
آب و هواشناسيفلسفه و کلامحقوق نفت و گاز
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافياييفقه شافعيمجموعه علوم سياسي و روابط بین الملل
زبان و ادبيات عربفلسفهمديريت بازرگاني و راهبردی
علوم اقتصاديفلسفه منطقمديريت دولتي
اقتصاد نفت و گازفلسفه علممديريت صنعتي
تربيت بدني  مديريت ورزشيفلسفه تعليم و تربيتمديريت رسانه و اطلاعات
تربيت بدني  فيزيولوژي ورزشيبرنامه ريزي درسيمديريت پیشگیری از جرم، جرم یابی و ایمنی ترافیک
تربيت بدني  آسيب شناسي ورزشيمديريت آموزشيمديريت فنّاوري اطلاعات
تربيت بدني  رفتارحركتي و روانشناسی ورزشیروان شناسي تربيتيمديريت قراردادهاي بين المللي نفت و گاز
تربيت بدني  بيومكانيك ورزشيتكنولوژي آموزشيكار آفريني، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی
تاريخ  تاريخ اسلامآموزش عاليگردشگري
تاريخ  تاريخ ايران بعد ازاسلامروان شناسي و آموزش كودكان استثناييمالی
تاريخ  تاريخ ايران قبل ازاسلاممشاورهحسابداري
علوم اجتماعيسنجش و اندازه گيريعلوم ارتباطات
جمعيت شناسيروان شناسيباستان شناسي

 

منابع آزمون دکتری گروه آزمایشی علوم پایه

لیست رشته های زیر مجموعه ی گروه علوم پایه به شرح زیر است. برای دانلود منابع آزمون دکتری 97  هر رشته کافیست روی رشته ی مورد نظر کلیک کنید.

در رشته های علوم پایه لیست منابع شامل: 1- استعداد تحصیلی 2– زبان انگلیسی 3- دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد.

زمين شناسي فسيل شناسي و چينه شناسيزيست شناسي  سلولي و ملكولي
زمين شناسي نفتبيوشيمي
زمين شناسي سنگ شناسي رسوبيژنتيك مولكولي
زمين شناسي آب  های زیر زمینیميكروبيولوژي
زمين شناسي مهندسيبيوفيزيك
زمين شناسي زيست محيطيزيست فنّاوري ميكروبي
زمين شناسي پترولوژيآمار
زمين شناسي اقتصاديرياضي محض
زمين شناسي تكتونيكرياضي كاربردي
شيمي - شيمي فيزيكفيزيك دريا
شيمي - شيمي آليزيست شناسي دريا
شيمي-  شيمي تجزيهعلوم و فنّاوري نانو نانوفيزيك
شيمي-  شيمي معدنيفيزيك
شيمي كاربرديفتونيك
شيمي-  شيمي پليمرژئوفيزيك - لرزه شناسي
فيتوشيميژئوفيزيك - زلزله شناسي
هواشناسيژئوفيزيك-  الكترومغناطيس
زيست شناسي  گياهي- فیزیولوژیژئوفيزيك - گراني سنجي
زيست شناسي گیاهی-  سيستماتيك و بوم شناسيعلوم و فناوري نانو-  نانوشيمي
زيست شناسي  گياهي- سلولی و تکوینیريز زيست فنّاوري
زیست شناسی جانوري فيزيولوژيبيوانفورماتيك
زیست شناسی جانوری- بیوسیستماتیکعلوم كامپيوتر
زیست شناسی جانوری- سلولی و تکوینیعلوم شناختي

 

منابع آزمون دکتری آزمایشی فنی و مهندسی

لیست رشته های زیر مجموعه ی گروه فنی و مهندسی به شرح زیر می باشند. برای مشاهده ی منابع آزمون دکتری 97 روی هر رشته کلیک کنید.

توجه کنید در رشته های گروه فنی و مهندسی لیست منابع شامل: 1- استعداد تحصیلی – زبان 3- دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد.

 

 مهندسی برق - الكترونیکمهندسي معدن  - مكانيك سنگ
مهندسي برق - مخابراتمهندسي پليمر-  پلیمر
مهندسي برق - قدرتمهندسي پليمر-  رنگ
مهندسي برق - كنترلمهندسي محيط زيست  - منابع آب
مهندسي عمران-  سازهمهندسي محيط زيست  -آب و فاضلاب
مهندسي عمران-  زلزلهمهندسي محيط زيست  - مواد زائد جامد
مهندسي عمران - ژئوتكنيكمهندسي محيط زيست  -آلودگي هوا
مهندسي عمران  - آب و سازه هاي هيدروليكيمهندسي پزشكي-  بيوالكتريك
مهندسي عمران-  راه و ترابريمهندسي پزشكي  - بيومكانيك
مهندسي عمران - سواحل، بنادر و سازه هاي درياييمهندسي پزشكي - بيومتريال
مهندسي عمران-  مديريت منابع آبمهندسي صنايع
مهندسي عمران  - حمل و نقلمهندسي نفت  -اكتشاف
مهندسي عمران  - مديريت ساختمهندسي نفت
مهندسي عمران-  محيط زيستمهندسي كامپيوتر-  نرم افزار و الگوريتم
مهندسي نقشه برداري - ژئودزيمهندسي كامپيوتر  - معماري سيستم هاي كامپيوتري
مهندسي نقشه برداري-  فتوگرامتريمهندسي كامپيوتر-  هوش مصنوعي
مهندسي نقشه برداري - سنجش از دورمهندسي كامپيوتر  - شبكه و رايانش
مهندسي نقشه برداري - سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)مهندسي فنّاوري اطلاعات
مهندسي مكانيك -  ساخت و توليدمهندسي مواد و متالورژي
مهندسي مكانيك -  مكانيك جامداتمهندسي شيمي
مهندسي مكانيك -  ديناميك، كنترل و ارتعاشاتمهندسي شيمي-  بيوتكنولوژي
مهندسي مكانيك  - تبديل انرژيفنّاوري نانو - نانومواد
مهندسي دريافنّاوري نانو - نانوالكتريك
مهندسي هوا فضا-  آئروديناميكمهندسي هسته اي-  كاربرد پرتوها
مهندسي هوا فضا-  جلوبرندگيمهندسي هسته اي-  راكتور
مهندسي هوا فضا - سازه هاي هواييمهندسي هسته اي - پرتو پزشكي
مهندسي هوا فضا - ديناميك پرواز و كنترلمهندسي هسته اي  - گداخت
مهندسي معدن  -اكتشافمهندسي نساجي-  تكنولوژي نساجي
مهندسي معدن  -استخراجمهندسي نساجي-  شيمي نساجي و علوم الياف
مهندسي معدن-  فرآوري مواد معدنيمهندسي سيستم هاي انرژي

 

منابع دکتری کشاورزی و منابع طبیعی

لیست رشته های زیر مجموعه ی گروه دکتری کشاورزی و منابع طبیعی به شرح زیر می باشند. برای مشاهده ی منابع آزمون دکتری 97 روی هر رشته کلیک کنید.

علوم و مهندسی محیط زیستآگروتکنولوژی- بذر
مهندسی مکانیک بیوسیستمآگروتکنولوژی- علوم علف های هرز
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزیبیوتکنولوژی کشاورزی
علوم و مهندسی باغبانیآگرواکولوژی
علوم و مهندسی صنایع غذاییترویج و آموزش کشاورزی پایدار
اقتصاد کشاورزیتوسعه کشاورزی
مهندسی صنایع چوب، فرآورده های سلولزی- بیولوژی و آناتومیحشره شناسی کشاورزی
مهندسی صنایع چوب، فرآورده های سلولزی- کامپوزیت های لیگنوسلولزیبیماری شناسی گیاهی
مهندسی صنایع چوب، فرآورده های سلولزی- صنایع سلولزیعلوم و مهندسی جنگل- مدیریت جنگل
مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاکعلوم و مهندسی جنگل- عمران و بهره برداری جنگل
مدیریت منابع خاکعلوم و مهندسی جنگل- علوم زیستی جنگل
علوم دامیعلوم و مهندسی شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان
علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشیعلوم و مهندسی شیلات- فرآوری محصولات شیلاتی
علوم و مهندسی آب- سازه های آبیعلوم و مهندسی شیلات- صید و بهره برداری آبزیان
علوم و مهندسی آب- منابع آبعلوم و مهندسی مرتع
علوم و مهندسی آب-هواشناسی کشاورزیمدیریت و کنترل بیابان
ژنتیک و به نژادی گیاهیعلوم و مهندسی آبخیز
آگروتکنولوژی

 

منابع دکتری دامپزشکی

لیست رشته های زیر مجموعه ی گروه دکتری دامپزشکی به شرح زیر می باشند. برای مشاهده ی منابع آزمون دکتری 97 روی هر رشته کلیک کنید.

جراحی دامپزشکیانگل شناسی دامپزشکی
مامائی و بیماری های تولید مثل دامباکتری شناسی
بیماری های داخلی دام های کوچکویروس شناسی
بیماری های داخلی دام های بزرگقارچ شناسی
رادیولوژی دامپزشکیایمنی شناسی
کلینیکال پاتولوژی دامپزشکیبیوتکنولوژی
پاتولوژی دامپزشکیفناوری تولیدمثل در دامپزشکی
بهداشت و بیماری های پرندگانسم شناسی
بیوشیمیفارماکولوژی دامپزشکی
بهداشت و بیماری های آبزیانفیزیولوژی
بهداشت مواد غذاییآناتومی و جنین شناسی مقایسه ای
بهداشت خوراک دامبافت شناسی مقایسه ای
اپیدمیولوژیبیهوشی و مراقبت های دامپزشکی

 

منابع دکتری هنر

لیست رشته های زیر مجموعه ی گروه دکتری هنر به شرح زیر می باشند. برای مشاهده ی منابع آزمون دکتری 97 روی هر رشته کلیک کنید.

دقت کنید در گروه آزمایشی هنر 1- استعداد تحصیلی 2-زبان انگلیسی 3- دروس تخصصی در سطح کارشناسی و دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد می باشد.

 

مرمت آثار و اشیای تاریخیمدیریت پروژه و ساخت
مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخیمعماری
تئاترشهرسازی
پژوهش هنر

 

منابع دکتری زبان:

لیست رشته های زیر مجموعه ی گروه دکتری زبان به شرح زیر می باشند. برای مشاهده ی منابع دکتری روی هر رشته کلیک کنید.

 

آموزش زبان فرانسهزبان و ادبیات انگلیسی
ادبیات فرانسهترجمه
آموزش زبان روسیزبان شناسی
آموزش زبان آلمانیفرهنگ و زبان های باستانی
آموزش زبان انگلیسی

 

زمان آزمون دکتری 97

آزمون دکتری 97 در تاریخ 14 اسفند 1396 برگزار می شود. 


4.7 از 5

دیدگاه خود را بنویسید


اولین دیدگاه را شما برای این مطلب ثبت کنید